BREXIT : Mesures de contingència per part de l’administració espanyola per a una sortida del Regne Unit de la Unió Europea sense acord

 

El passat divendres 1 de març es va aprovar el Reial decret llei pel qual s’adopten mesures de contingència per part de l’administració espanyola per a una sortida del Regne Unit de la Unió Europea sense acord. Aquestes mesures s’uneixen i complementen a les mesures anunciades per la Comissió Europea al desembre de 2018.

 

El decret se centra fonamentalment en preservar els drets de residència, prestacions socials i educació, entre d’altres. Així mateix, són de rellevància les mesures contemplades sobre transport de viatgers i serveis aeroportuaris.

 

En l’àmbit comercial s’adopten les següents mesures:

 

– Els treballadors fronterers hauran de sol·licitar la documentació corresponent que acrediti aquesta situació, sense que la condició de treballador transfronterer suposi cap obstacle al desenvolupament de la seva activitat a Espanya.

– Des de l’aprovació del RD Llei, les autoritats duaneres estan autoritzades a tramitar les diferents sol·licituds duaneres que preveu l’article 22 del Codi duaner de la Unió que els operadors econòmics puguin dur a terme, de cara a que els operadors es puguin anticipar a la data de sortida i estiguin preparats en el moment en què sigui efectiva.

– En contractació pública, seguirà sent d’aplicació la normativa nacional als expedients de contractació iniciats abans de la data de sortida, considerant iniciat un expedient si s’ha publicat la convocatòria del procediment d’adjudicació del contracte o si s’han aprovat els plecs en els procediments sense publicitat.

– Es manté la validesa de les autoritzacions i llicències d’importació i exportació de material de defensa i doble ús i armes, explosius, articles pirotècnics i cartutxeria atorgades abans de la data de sortida del Regne Unit.

– Les empreses de transport de mercaderies establertes al Regne Unit podran seguir circulant pel territori nacional quan almenys l’origen o destí de les mercaderies sigui ben Espanya bé Regne Unit. Excepte determinades excepcions, hauran de comptar amb autorització o llicència que els habiliti per realitzar transport al Regne Unit.

 

Cal tenir en compte que es tracta de mesures de caràcter temporal, dirigides a facilitar el trànsit cap a la nova situació i la vigència cessarà en el moment en què s’adopten els instruments definitius que regulin la futura relació amb el Regne Unit en el si de la Unió Europea. Així mateix, les mesures estan condicionades a que el Regne Unit atorgui un tractament recíproc als ciutadans i empreses espanyoles.

 

S’adjunta l’enllaç al BOE en el qual es pot trobar el text complet:

 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2976