BREXIT EU-UK Trade and Cooperation Agreement : Regles d’ origen I Procediments Duaners

 

Amb aquesta circular, voldríem informar-vos sobre diversos documents d’orientació desenvolupats per la DG Taxud sobre l’aplicació de l’Acord de Cooperació i Comerç UE-Regne Unit (en endavant: TCA), que es centren especialment en el tractament preferecial, les normes d’origen i els procediments duaners. A continuació, us donarem una breu explicació del que es pot trobar als documents d’orientació. A la part inferior trobareu un enllaç on es pot accedir als documents d’orientació.

  1. 1. Orientació sobre les normes d’origen

Aquesta guia proporciona explicacions detallades sobre les regles d’origen del TCA. L’acord preveu zero aranzels i zero quotes en tots els intercanvis de mercaderies de la UE i del Regne Unit que compleixin les normes d’origen adequades. Les normes d’origen determinen d’on provenen les mercaderies a efectes duaners, és a dir, no d’on s’han enviat, sinó on s’han produït o fabricat de manera més substancial. Com a tal, l ‘”origen” és la “nacionalitat econòmica” dels béns comercialitzats. Només les mercaderies considerades originàries de la UE (és a dir, que tenen origen a la UE) o del Regne Unit (és a dir, origen del Regne Unit) poden beneficiar-se d’un tractament preferent i de tarifes zero.

  1. Orientacions sobre declaracions d’origen elaborades sobre la base de la declaració del proveïdor

El TCA  és aplicació provisional des de  l’1 de gener de 2021. Com que el text de l’acord només es va poder publicar el 31 de desembre de 2020, hi va haver un període de temps molt curt entre la publicació de l’Acord i la data en què es va fer provisionalment aplicable. Com a conseqüència, els exportadors de la UE poden trobar dificultats per obtenir dels seus proveïdors totes les declaracions pertinents a temps per fer les declaracions d’origen a partir de l’1.1.2021.

Per tal de facilitar l’elaboració de declaracions d’origen, el Reglament 2020/2254 preveu un període transitori d’un any per permetre als exportadors de la UE formular declaracions d’origen encara que no tinguin al seu poder totes les declaracions del proveïdor pertinents i  la informació necessària per determinar l’estatus originari de les mercaderies als efectes de les disposicions que regulen el comerç preferent entre la UE i el Regne Unit. Tot i això, les declaracions del proveïdor  estaran en poder de l’exportador com a màxim fins  l’1.01.2022 i no eximeix els exportadors de la seva obligació de fer declaracions d’origen d’acord amb les disposicions del TCA.

  1. Orientació sobre centres de distribució

Aquesta orientació té en compte el cas dels centres de distribució ubicats al Regne Unit que reben mercaderies de la UE i les envien de nou a la UE després d’un determinat període de temps.

  1. Llista de comprovació per a empreses de la UE que importen i exporten al Regne Unit

Aquest document proporciona una llista de comprovació de deu passos a seguir per a una empresa de la UE que vulgui importar i exportar al Regne Unit.

Els documents d’orientació de la DG Taxud es poden consultar a través del següent enllaç:

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal/united-kingdom_en

 

eu-uk_tca_2021_guidance_section_2_origin_procedures

 

eu-uk_tca_2021_guidance_on_uk_distribution_centers

 

eu-uk_tca_2021_guidance_on_suppliers_declarations

 

eu-uk_tca_2021_check_list