Aprovada l’Estratègia d’Internacionalització del govern espanyol 2017-2027

 

L’Estratègia d’Internacionalització incorpora una àmplia varietat de camps d’actuació i identifica àrees i sectors amb gran potencial d’expansió exterior, amb el consegüent efecte arrossegui sobre el conjunt de l’economia. L’elaboració, per primera vegada, d’una estratègia a 10 anys respon a la necessitat de comptar amb un marc que permeti una planificació a més llarg termini, instrumentada després en plans biennals, que s’adapten a les circumstàncies que impacten en el comerç mundial a cada moment. Aquests incorporen un conjunt de mesures concretes per recolzar als exportadors i atreure inversió cap a Espanya, en col·laboració amb altres institucions i amb el sector privat.

El programa a 10 anys inclou una anàlisi de la situació de l’economia espanyola en matèria d’internacionalització i identifica sis àrees d’actuació en les quals se centraran els esforços del sector públic:

1. Suport cada vegada més adaptat a les necessitats i perfil de les empreses, propiciant el seu augment de grandària.

2. Incorporació de la innovació, la tecnologia, la marca i la digitalització en els processos d’internacionalització.

3. Desenvolupament del capital humà.

4. Aprofitament d’oportunitats derivades de la política comercial comuna i de les institucions financeres i organismes multilaterals.

5. Captació i consolidació d’inversió estrangera d’alt valor afegit.

6. Reforç de la coordinació i complementarietat de les accions de tots els actors públics i privats rellevants.

 

A més, recull mesures per augmentar la base d’empreses que exporten regularment (actualment entorn de 50.000). Per a això es faran diagnòstics més ajustats de les necessitats de les empreses i s’elaboraran programes d’acord; es potenciarà el programa ICEX NEXT d’iniciació a l’exportació; s’actualitzarà el catàleg de serveis personalitzats; i es reforçarà el programa ICEXCapacita, en col·laboració amb les Cambres de comerç i els instituts autonòmics de promoció comercial, entre altres actuacions.

Es pretén també diversificar i consolidar els mercats de destinació i assegurar el suport financer a les operacions d’internacionalització mitjançant diverses actuacions relacionades amb els fons FIEM, amb CESCE, COFIDES i el ICO.

L’Estratègia incorpora un conjunt d’accions dirigides específicament a startups, com a missions directes i inverses específiques per a aquest tipus de companyies i unes altres en les quals vagin de la mà d’empreses ja consolidades. Per a pimes, inclou l’adaptació dels instruments de finançament de la internacionalització; accions de sensibilització sobre la importància de sortir a l’exterior i el foment de la col·laboració entre elles per abordar mercats internacionals.

Per a empreses de grandària mitjana, proposa, entre altres accions, el reforç del Programa del ICEX Cre100do, la determinació de les causes d’interrupció de les seves vendes a l’exterior o la identificació d’aquelles companyies amb potencial per a la internacionalització. En el cas de les grans empreses, l’Estratègia aposta per potenciar els programes del ICEX Integra, Gran Distribució i Sourcing.

El sector exterior ha estat decisiu en la sortida de la crisi, amb un màxim històric d’exportacions en 2016 (254.530 milions d’euros) i una reducció del dèficit comercial entre 2007 i 2016 de 81.000 milions d’euros, conseqüència, principalment, de l’augment de les exportacions (68.000 milions), i, en menor mesura, de l’abaratiment de la factura energètica (13.000 milions). Aquesta evolució ha permès que en els últims quatre anys Espanya hagi tingut superàvit corrent (equivalent al 2% del PIB en 2016).

Tot això ha impulsat el grau d’internacionalització de l’economia espanyola en gairebé 8 punts (les exportacions de béns i serveis han passat de representar el 25% del PIB en 2008 al 33% en 2016). A més, en aquest temps Espanya ha mantingut la seva quota exportadora en el comerç mundial i això malgrat la forta irrupció de Xina.

L’elaboració de l’Estratègia correspon al Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, en el marc del Grup Interministerial de Suport a la Internacionalització de l’empresa espanyola. Ha comptat amb una àmplia participació dels diferents ministeris així com d’agents econòmics i socials. El Govern aspira a explicar també amb un ampli consens polític lloc que el sector exterior és capital mentre que un de cada quatre llocs de treball a Espanya depèn de l’activitat internacional de les empreses.

 

Estrategia de Internacionalización de la Economia española