Blog

Tag: RECERCA


Universitat-Empresa, una cooperació necessària

Un recent projecte entre Universitats i Cambres de Comerç de diferents països perifèrics dins la Unió Europea ha analitzat la situació de la relació entre les seves universitats i empreses, i possibles noves formes de cooperació que apropin ambdues institucions. S’hi constaten realitats que no ens vindran de nou perquè en el fons tots ens emmirallem en el model centreeuropeu i anglosaxó, dels que ens en separen obstacles semblants. L’informe final conclou que actualment la relació més habitual entre empreses i universitats es materialitza a través de la contractació (laboral o no) d’estudiants dels darrers cursos o graduats recents, per […]


Informe COTEC 2014 : evolució R+D+i a l’Estat Espanyol

  Informe COTEC 2014 La Fundació per a la innovació tecnològica Cotec ha elaborat el seu informe anual on analitza la situació de l’RDI a Espanya i la seva evolució. De 1995 fins l’inici de la crisi la despesa total en R+D a Espanya va augmentar ininterrompudament i amb la crisi la tendència es va invertir i no ha deixat de disminuir. Els principals països del nostre entorn, especialment Alemanya i França, en canvi, no han deixat d’augmentar la inversió en R+D. La despesa mitjana de la UE-28 es va reduir un 1,1% l’any 2009 però va créixer el 2010 […]