Les empreses del Bages cada vegada són més grans, més productives i generen més riquesa. Així ho posa de manifest l’estudi “Creixement econòmic i activitat empresarial al Bages 2012-2016”, que revela que aquest darrer any la comarca va crear ocupació assolint una mitjana d’ocupats per empresa de 4,77, la xifra més elevada des de l’any 2012. Aquest augment del tamany de les empreses té efectes directes en la generació de Valor Afegit Brut (VAB). Així, el 2016 cada empresa de la comarca va generar gairebé un 2,8% més de VAB que en l’exercici anterior.

L’estudi, elaborat per la Cambra de Comerç de Manresa amb el suport de l’Ajuntament de la ciutat i la Diputació de Barcelona, analitza la situació del teixit empresarial del Bages a partir de les dades comptables presentades per les empreses a finals de l’exercici 2016, el que permet tenir una fotografia molt detallada de la realitat econòmica de la comarca en aquell moment i confirmar les tendències que ja s’apuntaven en els exercicis anteriors.

El Bages, un 2% de Catalunya

Les principals magnituds de l’estudi no experimenten grans canvis respecte edicions anteriors. El pes econòmic del Bages respecte el conjunt de Catalunya se situa al voltant del 2%, amb 11.205 empreses, 53.462 persones ocupades i 2.859,6 milions d’euros de Valor Afegit Brut. Sí que es posa de manifest la considerable pèrdua d’unitats empresarials i d’ocupació que es produeix a partir del 2008, any d’inici de la crisi, i que comença a recuperar-se a partir del 2012-2013. Pel que fa a l’ocupació, el 2016 la xifra de persones ocupades al Bages ja era un 10% superior a la de l’any 2012, amb quasi 6.000 llocs de treball més.

Una de les xifres que experimenta una evolució més positiva és la de la productivitat, que mostra com mica en mica el Bages va assolint els nivells de productivitat mitjans de Catalunya, tot i que amb fortes diferències en funció del sector. En aquest sentit, entre els sectors més productius hi ha el del material de transport, mentre que sectors com l’hostaleria i la restauració se situen entre els menys productius.

Augmenten els serveis

Tot i que la indústria continua tenint un pes específic important en l’economia comarcal, creant el 30% de l’ocupació i el 41% del VAB de tota la comarca, els serveis són el sector amb un major creixement el 2016 i aglutinen el major nombre d’empreses i d’ocupats de la comarca. Amb tot, el Bages destaca dins del conjunt de Catalunya per ser una comarca industrial i amb empreses molt internacionalitzades. És especialment rellevant el paper del sector de l’automoció, molt important en termes quantitatius a la comarca i que té una base exportadora superior a la mitjana catalana per al mateix sector.

La construcció, que havia estat un dels motors econòmics de la comarca en els anys previs a la crisi, experimenta el 2016 un lleuger canvi de tendència, recuperant nombre d’ocupats i VAB. També la xifra d’habitatges iniciats i acabats millora tímidament, tot i que continua estant molt lluny de les dades prèvies al 2008.

Pel que fa a perspectives de futur, l’estudi assenyala la situació financera de les empreses i la concentració sectorial com dos factors a tenir en compte a l’hora d’avaluar-ne la vulnerabilitat. En aquest sentit, el treball mostra com les empreses han millorat la seva situació financera reduint l’endeutament tot i que una quarta part del total continua en situació de risc. D’altra banda, la concentració és important en els sectors de l’energia, gas, aigua i reciclatge i el de cautxú, fusta i altres indústries, un fet que els fa especialment sensibles.