INSCRIPCIO SOL.LICITUDS EXCLUSIVAMENT A https://sede.camara.es/sede/manresa

Oberta de 7 de febrer de 2023 a les 9.00 hores fins el dia 13 de març a les 14.00.
En tot cas, el termini es podrá escurçar en cas que s’esgoti el pressupost.

Nombre de places: 4 empreses

Objectiu:

Xpande Digital és un programa que té com a objectiu ajudar les empreses a implementar un pla de màrqueting digital en un mercat exterior, donant suport, d’aquesta manera, la seva estratègia d’internacionalització, així com la seva capacitat d’operar en un entorn digital global.

Aquest entorn digital és un entorn global, gràcies al qual les empreses poden continuar i reforçar la seva activitat exterior. En aquest context, el màrqueting digital internacional ofereix la possibilitat de mantenir l’activitat de promoció a l’exterior tot i les restriccions, així com de rendibilitzar les inversions en aquest àmbit, incrementant el valor dels productes i serveis de les pimes espanyoles, reduint costos i creant noves oportunitats.

Dins el màrqueting en línia, és a dir, aquell que es porta a terme a través de mitjans digitals i dispositius electrònics, hi ha nombroses ‘disciplines’ que s’han de tenir en compte. Algunes depenen de factors que controlem plenament i sobre els quals podem actuar sense dependre de tercers, com són: la usabilitat, analítica web, accessibilitat i experiència d’usuari; totes elles ens permeten actuar sobre el lloc web.

D’altra banda, hi ha altres que depenen no només de factors ‘interns’, sinó també d’ ‘externs’ i serveixen en la seva gran majoria per a la captació i / o la fidelització de l’usuari: Search Engine Marketing (SEM), Search Engine Optimization (SEO), Publicitat de Display, màrqueting d’afiliació, Social Media Optimization, mobile màrqueting, email màrqueting i màrqueting de continguts.

Resulta, per tant, necessari dotar les empreses que inicien el seu procés d’internacionalització tant de coneixements en matèria de màrqueting digital, com d’ajudes econòmiques per a l’execució dels seus plans de màrqueting digital internacional.

 

Funcionament

Fase I:

Fase d’Assessorament a la PIME. En aquesta fase l’empresa rebrà un servei d’assessorament personalitzat per part dels tècnics especialistes de la Cambra de Comerç, d’acord amb una metodologia pròpia i amb el suport dels dossiers d’intel·ligència de la Cambra de Comerç d’Espanya. L’objectiu d’aquest assessorament consisteix a analitzar en detall el posicionament digital de l’empresa i establir recomanacions de millora en el marc de la seva estratègia d’internacionalització, i dissenyar d’acord amb la mateixa, un Pla d’Acció en Màrqueting Digital específic per al mercat exterior seleccionat.

Fase II d’Ajudes Econòmiques per a l’execució de plans de Màrqueting Digital Internacional:

Un cop admesa l’empresa en el Programa, l’empresa presentarà a la Cambra de Comerç el Pla de Màrqueting Digital Internacional per a la seva aprovació. Aquest es donarà suport econòmicament d’acord amb els conceptes de despeses elegibles i consideracions generals recollits en l’Annex IV de despeses elegibles.

El percentatge màxim d’ajuda l’a percebre per cada empresa serà del 50%, de la inversió realitzada sobre un cost màxim elegible de 4.000 € (IVA no inclòs), per la qual cosa la quantia màxima de l’ajuda serà de 2.000 euros El referit cost elegible associat a l’execució dels plans d’acció e màrqueting digital serà variable en cada cas, fixant-se un màxim de 4.000 € per empresa, que seran pre finançats íntegrament per l’empresa destinatària, qui recuperarà el 50% del cost elegible associat a les despeses elegibles, sempre que es justifiqui la inversió realitzada en els termes i terminis acordats.

 

INSCRIPCIÓ SOL.LICITUDS A:https://sede.camara.es/sede/manresa

Per a més información, podeu contactar amb en Marc Rodríguez en el telèfon 93 872 42 22   o el correu  mrodriguez@cambramanresa.org

 

 

 

2023. Modelo Convocatoria Xpande Digital – ORDINARIA

2023_Anexo I. Descripción Xpande Digital

2023_Anexo II. Declaraciones responsables XpandeDigital2023_Anexo III. Convenio DECA empresa Xpande Digital

2023_Anexo IV. Tipología gastos elegibles y justificación

2023_Anexo IV.2 Plantillas evidencias gastos elegibles

Cambio de fechas presentación solicitudes

LISTADO DE ADMITIDOS XPANDE DIGITAL 2023