s

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6853, de data 17 d’abril de 2015, surt publicada la RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a les empreses en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda per a l’any 2015, i s’obre la convocatòria corresponent.

 

Base 1: Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament de les subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l’artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors.

 

Base 2: Persones o entitats beneficiàries

Les persones físiques o jurídiques, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques. Els/les beneficiaris/àries que sol·licitin las subvenció han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu a Catalunya.

 

Annex 2 Programes:

. Programa 5:         Participació en fires i salons d’àmbit professional. Les fires i salons han d’estar directament relacionats amb l’activitat artesanal i s’han de celebrar en recintes firals i similars.

. Programa 6:         Creació de l’eCommerce de l’establiment de venda presencial.

. Programa 7:         Per a la transmissió d’empreses de comerç, serveis, artesania i moda en funcionament.

 

Article 3: Sol·licituds i termini de presentació

3.1. El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 21 d’abril de 2015 i finalitza el dia 12 de maig de 2015, aexcepció del Programa 7 que es podran presentar fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa establert a l’article 2.1, amb data límit màxim del 31 de desembre de 2015.

 

Base 6: Sol·licituds i documentació

6.1. Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresaweb.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.cat) o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Ocupació (http://empresaiocupacio.gencat.cat).

 

La presentació de les sol·licituds també es pot realitzar d’acord amb els supòsits que preveu l’article 25 de la Llei 26/2010. de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Resolució bases subvencions empreses comerç, serveis, artesania i moda per l’any 2015