El dia 29 de juliol de 2021, s’han resolt les bases reguladores per a la concessió de subvencions en espècie en forma de participació en el programa d’acceleració tecnològica per a empreses de comerç a Catalunya:

 

Objectiu i quantia de l’ajut

L’objectiu és regular les bases reguladores per a la selecció de les empreses que participaran, sense cost per part d’elles, en el programa d’acceleració tecnològica per a empreses de comerç de Catalunya.

Els ajuts objecte d’aquesta convocatòria són en espècie. Les empreses beneficiàries no tindran dret a reclamar cap aportació econòmica.

 

Empreses participants

Poden participar en aquest procediment empreses o persones físiques del sector comerç detallista que tinguin un model de negoci testat i capacitat per aportar innovació al sector. Cal que aquestes empreses es trobin en fase de creixement i que tinguin potencial per seguir creixent. Així mateix, és imprescindible que siguin empreses obertes a nous reptes i canvis, amb una estructura prou sòlida per poder endegar aquests canvis.

Als efectes d’aquestes bases reguladores s’entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants, els majoristes que no realitzen venda al detall, les empreses de serveis i les activitats de restauració.

 

Presentació de les sol·licituds i documentació

Les sol·licituds s’han de presentar, segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades, a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (https://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://www.ccam.cat) i a la pàgina web del Departament d’Empresa i Treball (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa. (http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici).