Segons les previsions econòmiques d’hivern de 2017, les economies de tots els Estats membres de la UE creixeran en 2016, 2017 i 2018 

En les seves previsions d’hivern publicades el 13 de febrer, la Comissió Europea pronostica un creixement del PIB a la zona de l’euro de l’1,6 % en 2017 i de l’1,8 % en 2018. Aquestes previsions han estat revisades lleugerament a l’alça pel que fa a les de tardor (2017: 1,5 %, 2018: 1,7 %), arran d’uns resultats millors de l’esperat en la segona meitat de 2016 i un inici de 2017 relativament vigorós. El creixement del PIB en el conjunt de la UE hauria de seguir una pauta similar, per la qual cosa es preveu abast l’1,8 % aquest any i el proper (previsions de tardor: 2017: 1,6 %, 2018: 1,8 %).

Els riscos que giren entorn d’aquestes previsions són excepcionalment elevats i, si bé han augmentat tant les possibilitats d’evolució positiva com les d’evolució negativa, el balanç global segueix escorat a la baixa.

S’espera que la recuperació mundial agafi impuls

Les perspectives de creixement de les economies avançades externes a la UE han millorat en els últims mesos, hagut d’en gran part a les expectatives generades per les polítiques d’estímul pressupostari als Estats Units, que han donat lloc a un augment dels tipus d’interès a llarg termini i a una apreciació del dòlar nord-americà. També està previst que el creixement de les economies dels mercats emergents es consolidi d’aquí a 2018, encara que en variable mesura segons els països i les regions. De forma global, aquest fenomen podria reactivar les exportacions europees de béns i serveis, després d’un 2016 una miqueta fluix.

Es pronostica un repunt de la inflació
La inflació a la zona de l’euro ha repuntat recentment després de l’augment dels preus de l’energia, anteriorment en fase de descens. Es preveu actualment que, després de conèixer taxes molt baixes en els dos últims anys, la inflació augmenti aquest any i el proper, encara que sense arribar a aconseguir els nivells d’objectiu «inferiors però propers al 2 % a mitjà termini» amb els quals es defineix l’estabilitat dels preus. Les previsions relatives a la inflació subjacent, de la qual s’exclouen per la seva volatilitat els preus de l’energia i els aliments, solament indiquen un augment gradual. En termes generals, s’espera que la inflació a la zona de l’euro augmenti del 0,2 % de 2016 a un 1,7 % en 2017 i un 1,4 % en 2018. Els pronòstics relatius a la UE indiquen un augment de la inflació fins a l’1,8 % en 2017 i l’1,7 % en 2018, a partir del 0,3 % de 2016.

La demanda interna seguirà vertebrant el creixement econòmic
Es preveu que el consum privat seguirà sent el motor principal de creixement, apalancat  per les constants millores en l’ocupació i l’increment dels salaris nominals. No obstant això, la limitació del poder adquisitiu de les llars imposada per l’augment de la inflació ralentirà el creixement del consum privat.
Les previsions indiquen que la inversió seguirà creixent, encara que solament de forma moderada, sostinguda per una sèrie de factors tals com els escassos costos de finançament i la recuperació de l’activitat mundial. A mesura que vagin passant de la fase d’aprovació a la d’execució, els projectes finançats a l’empara del Pla d’Inversions per a Europa hauran de recolzar cada vegada més la inversió pública i privada. De forma global, es preveu que la inversió a la zona de l’euro augmenti en un 2,9 % aquest any i un 3,4 % en 2018 (un 2,9 % i un 3,1 % en la UE); l’augment registrat fins ara des de l’inici de la recuperació, a principis de 2013, és del 8,2 %. No obstant això, el pes de la inversió en el PIB és molt inferior al que suposava al principi del segle (un 20 % en 2016 enfront d’un 22 % en el període 2000-2005). Aquesta persistent atonia de la inversió llança dubtes sobre la sostenibilitat de la recuperació i el creixement potencial de l’economia.

El creixement sostingut de l’ocupació contribueix a reduir la desocupació
La recuperació econòmica consegüent a les àmplies reformes estructurals escomeses per diversos Estats membres segueix tenint marcats efectes positius als mercats de treball. Es preveu que el creixement de l’ocupació es mantingui relativament estable, encara que en 2017 i 2018 gaudirà d’un dinamisme alguna cosa menor que el passat any. Conforme a les previsions, la taxa de desocupació a la zona de l’euro seguirà disminuint i passarà del 10 % de 2016 al 9,6 % aquest any i al 9,1 % en 2018. Els pronòstics relatius a la UE en el seu conjunt apunten a una disminució de la desocupació al 8,1 % aquest any i al 7,8 % en 2018 a partir del 8,5 % de 2016. Aquestes són les xifres de desocupació més baixes des de 2009, no obstant això la qual cosa es mantenen en nivells superiors als previs a la crisi.

Deute sobirà i disminució dels dèficits públics
S’espera que en 2017 i 2018 segueixin reduint-se tant el dèficit públic agregat de la zona de l’euro com el deute públic en percentatge del PIB. Es preveu a més que el dèficit de les administracions públiques de la zona de l’euro disminueixi de l’1,7 % del PIB del passat any a l’1,4 % tant en 2017 com en 2018. Tal disminució reflecteix una menor despesa en interessos a causa dels tipus excepcionalment baixos d’interès. També és atribuïble a les contínues millores del mercat de treball gràcies a les quals són més les persones que paguen impostos i contribucions i menys les beneficiàries de transferències socials. S’espera que la ràtio deute / PIB disminueixi gradualment del 91,5 % de 2016 al 90,4 % en 2017 i al 89,2 % en 2018.

Les economies de tots els Estats membres estan en expansió 
Per primera vegada des de 2008, les previsions de la Comissió apunten a un creixement econòmic en tots els Estats membres de la UE i al llarg de tot el període cobert pel pronòstic (2016, 2017, 2018). S’espera que fins i tot els Estats membres més copejats per la recessió hagin tornat a la senda de creixement el passat any. No obstant això, els efectes de l’apreciació del dòlar nord-americà i l’increment dels tipus d’interès a llarg termini podrien ampliar les diferències entre les taxes de creixement dels diferents Estats membres.

 

Accés a la informació sobre Previssions Econòmiques a la UE