RECOMANACIONS DAVANT EL RETORN ESGLAONAT A L’ENTORN LABORAL I L’ÚS DE TESTS MICROBIOLÒGICS

Document consensuat el 18/05/2020 d’acord amb la informació disponible en aquesta data. Revisable en funció de l’evolució de la situació.

 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/atencio_treballadors_empreses_subapartat/recomanacions-us-test-microbiologics-crl.pdf 

 

Altres recomanacions emeses per la OIT ( Organització Internacional del Treball )