La Comissió Europea ha presentat la Recomanació “On a New Approach to Business Failure and Insolvency” amb l’objectiu de facilitar la reestructuració de les empreses amb dificultats per tal de prevenir la seva insolvència. Segons la nota de premsa hi ha 200.000 empreses cada any a la UE en perill de fallida, el que significa que 1,7 milions de persones estan en risc de perdre la feina. Amb la reforma de les normes nacionals que preveu aquesta Recomanació es pretén afavorir totes les parts: mantenir o reestructurar l’activitat de les empreses viables i preservar els llocs de treball, i al mateix temps millorar la situació dels creditors, que podran recuperar una part més gran de la inversió que la que recuperarien si el deutor es declarés en fallida. La Recomanació demana als estats membres que apliquin les mesures adients en el termini d’un any

Nota de premsa nou enfocament fallida empresarial