Impost de societats

Data màxima d’autoliquidació: 25 de juliol 2020 *

(estiguin o no formulats i/o aprovats els comptes anuals de l’exercici 2019)

 

L’article 40 del RDL 8/2020, de 17 de març, va establir un termini de suspensió de tres mesos per a la formulació dels comptes anuals de les societats mercantil, atorgant un nou termini de tres mesos a comptar des de la finalització de l’estat d’alarma per a la formulació i aprovació de comptes.

 

En l’article 33 de dita norma s’establia la suspensió de certs terminis tributaris que no afectaven al procés de liquidació de l’impost de societats.

 

Aquest fet creava la inconsistència de què podrien donar-se molts casos en que la data final del termini per a la presentació de l’autoliquidació de l’impost de societats (25 de juliol) podia ser anterior a la data final del termini de formulació i aprovació de comptes anuals.

 

En l’article 12 del RDL 19/2020,de 26 de maig (BOE 27 de maig), manté la obligatorietat de presentar l’autoliquidació de l’Impost de societat en els terminis habituals (Data límit 25 de juliol 2020).

 

Si en data de presentació de l’autoliquidació els comptes no estan aprovats per l’òrgan societari corresponent (junta general), la declaració es presentarà amb els comptes anuals “de què es disposin”.

 

“De què es disposin”?

La norma aclareix que s’hauran d’utilitzar:

  • Els comptes anuals auditats, si és que s’ha fet auditoria.
  • Els comptes anuals formulats, si és que almenys l’òrgan d’administració social els ha pogut formular.
  • I en defecte dels criteris anteriors: el comptes anuals basats en la comptabilitat de la societat

 

En aquests casos i per les discrepàncies que presentin els comptes anuals utilitzats per a la presentació de la declaració de l’impost de societats respecte als que definitivament siguin ulteriorment aprovats per l’òrgan social, s’obre un termini especial, que finalitzarà el 30 de novembre, per a presentar declaracions complementàries.

 

 

(*) Vàlid per a societats que tanquin l’exercici comptable a 31 de desembre.