Reobertura establiments comercials i de prestació de serveis

I.- 4 de maig -fase 0 -.

D’acord amb la Odre Ministerial SND/388/2020, de 3 de maig (BOE 3 de maig) tots els establiments de pública concurrència (comerç minorista, hostaleria, serveis, etc.), excepte els d’una superfície superior a 400 m2, que van haver de tancar per la declaració d’estat d’alarma, poden re-iniciar la seva activitat econòmica a partir del 4 DE MAIG (fase 0). Això no obstant, ni molt menys es tracta d’una tornada a la normalitat, ja que els condicionants són molt restrictius:

Condicions Generals:

Cita prèvia amb client.

Atenció individualitzada al client: un màxim de 1 client per persona treballadora en el local.

Majors de 65 anys amb atenció preferent.

Mesures molt concretes d’higiene i neteja del local.

Adaptació del Pla de prevenció de riscos laborals a la contingència de contagi per coronavirus.

 

Hosteleria i restauració, condició especial:

 • Sols servei de recollida de menjars preparats. Prohibició del consum de productes (menjars i begudes) al local. Consultar link de la normativa municipal per a l’exercici d’aquesta activitat: per Manresa és:

 

Reflexió Fase 0:

La manca de temps per a preparar una re-obertura que s’adapti als condicionants de la fase 0, i/o el caràcter poc atractiu pels titulars dels establiments comercials de les condicions imposades i/o un previsible comportament negatiu dels consumidors, de ben segur faran optar a molts comerços i restaurants a diferir un reinici de l’activitat a fins a la fase 1… Així doncs, valorem si per a quan s’implantin la Fase 1 podrem reprendre l’activitat!

 

II.- Per quan entrem en la fase 1.

D’acord amb la Odre Ministerial SND/386/2020, de 3 de maig (BOE 3 de maig), tots els establiments de pública concurrència (comerç minorista, hostaleria, serveis, etc.), excepte els d’una superfície superior a 400 m2, que van haver de tancar per la declaració d’estat d’alarma, poden incrementar la seva activitat quan entrem en la fase 1. Això no obstant, ni molt menys es tracta d’una tornada a la normalitat, ja que els condicionants continuen sent molts.

Les condicions per a el desenvolupament de l’activitat de comerç minorista i hosteleria i restauració durant la fase 1 han estat finalment fixades per la Ordre ministerial SND/399/2020 de 9 de maig (BOE 9 de maig), que no varien, en essència, les que fixa l’Ordre ministerial SND/386/2020 de 3 de maig.

 

Condicions generals:

 • Reducció aforament en el local. S’ha de complir la més estricta de les següents condicions: a) aforament que permeti (i garanteixi) una distància de seguretat interpersonal de DOS metres entre clients; b) reducció del 30% de l’aforament del local. Si no es pot complir les anteriors condicions: sols permesa l’entrada D’UN client. A més, s’han de marcar els espais del local per garantir el distanciament social.
 • Prioritat clients majors de 65 anys. Cal establir un horari d’atenció prioritària per a clients majors de 65 anys.
 • Neteja local. Es regula al detall com s’ha de netejar el local (almenys 2 cops per jornada laboral); així com els productes que s’hauran d’utilitzar.
 • Espais especials. Es regula l’ús d’espais especials com provadors, ascensors, lavabos, aparcaments.
 • Mètodes venda. Es regula, en essència, el fet que el client no entri en contacte directe amb els productes o mercaderies, amb excepcions en el sector tèxtil.

 

Condicions en relació a les persones treballadores.

 • ERTOs, regularització de l’expedient, en cas de reactivació de contractes laborals.
 • EPIS. Les persones treballadores hauran de disposar de EPIS adients al nivell de risc. En aquest punt la normativa no va més enllà.
 • Distanciament amb els clients. En, essència mínim 1 metre amb EPIS, o bé dos mínim 2 metres sense EPIS.
 • Roba de treball. S’hauran de disposar de vestidors espaiats que permetin els canvis de roba i torn; així com el fet de tenir una especial cura amb la neteja diària de la roba utilitzada durant el torn de treball.
 • Persones treballadores amb simptomatologia. Senzillament no poden treball i per reincorporar-se a la feina, obligatòriament hauran d’haver estat valorats prèviament per personal sanitari.

 

Hosteleria i restauració – Les terrasses a la via pública.

En la fase 1 es permetrà l’obertura de les terrasses en la via pública dels establiments d’Hosteleria i restauració, amb la possibilitat de consumir-hi productes, però amb les següents condicions:

 • 50% d’aforament, amb 2 metros de distància entre taules. Caldrà estar atents als acords que adoptin els ens locals en el sentit de si permeten l’ampliació dels aforaments continguts en les llicències municipals.
 • Màxim agrupació de 10 persones.
 • Mesures específiques d’higiene en relació a l’ús de vaixella, cartes, setrilleres, etc.

Donat el detall en què es regula en l’Ordre ministerial, considerem NECESSÀRIA LA SEVA LECTURA DIRECTA per part dels titulars d’establiments de pública concurrència. Sense voluntat de ser exhaustius, proposem el següent un check list de temes a resoldre:

 • Aforament i espais local.
  • Quants metres té el local? Com estant distribuïts (provadors, lavabos, rebotiga, etc.)?
  • Canvio la distribució (p.ex. menys espais d’exhibició productes)? Senyalitzo trajectes i espais?
  • Fixo un número de clients? (poso un control d’entrada?)
  • Com informo als clients del nou ús dels espais? (rètols i senyalització). (restriccions absolutes o relatives de l’ús d’espais).
  • Com evito aglomeracions fora del local?
  • Terrasses: ha dictat alguna disposició l’ajuntament per augmentar l’espai públic ocupable?

 

 • Horari d’atenció al públic.
  • Canvio l’horari d’obertura general?
  • Fixar horari atenció persones majors 65 anys?
  • Tinc capacitat per establir un sistema de cites prèvies amb clients?
  • Tanco al migdia per procedir a la neteja.

 

 • Proveïments necessaris i procés de neteja.
  • Relació d’EPIS a disposar (mascaretes, guants, instal·lació mampares, etc.)
  • Productes (d’ús intern) de neteja autoritzats, papereres autoritzades, etc.
  • Productes a disposició clients: gels (i guanys?).

 

 • Mètodes de venda.
  • Com evito el contacte directe entre productes i clients?
  • Bosses i embalatge de productes?
  • Modifico el procés de cobrament (targes de crèdit).

 

 • Persones treballadores (actualitzar el pla de prevenció riscos laborals).

 

Recordem que l’article cinquè del RDL 6/2020, apartat primer, en redacció donada per la disposició addicional primera del RDL 13/2020, que establir que el contagi per coronavirus es considera accident de treball. Per aquesta raó, esdevé imprescindible adaptar el pla de prevenció de riscos laborals a aquesta nova contingència tenint en compte el que disposa l’article 9 de l’Ordre Ministerial.

https://www.cambramanresa.cat/noticies/coronavirus-i-accidents-de-treball-que-diu-la-normativa-i-quina-es-la-responsabilitat-empresarial/

 

Reflexions finals.

 • Certament són molts els detalls a tenir en compte per a la re-emprendre l’activitat durant la fase 1. La reflexió prèvia, o subsegüent a la comprovació de si puc re-obrir en les condicions imposades és: em compensa una re-obertura total de l’activitat o millor opto per una re-obertura parcial que sols afecti a determinats serveis o productes? I quin serà el comportament dels consumidors? I si potser en una setmana varien les condicions?
 • Adjuntem el link de l’Ordre Ministerial, així com el Protocol i Guia de Bones Pràctiques a l’activitat comercial que ha preparat el ministeri i el link del web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (Generalitat) on també s’hi recullen guies de bones pràctiques, la lectura dels quals també aconsellem.