Reobertura establiments comercials i de prestació de serveis

Previsiblement el proper dilluns 1 de juny entrarem en Fase 2 del desconfinament. Les condicions de funcionament del comerç minorista, hostaleria, restauració i prestació de serveis professionals en aquesta fase queden regulades en la Ordre Ministerial SND/414/2020, de 16 de maig (BOE 16 de maig). En essència, la fase 2 és una evolució de la fase 1, i en conseqüència, cal aprofitar tota l’experiència de funcionament dels establiments que s’hagi obtingut durant aquests dies. Destaquem les següents novetat:

 

FASE 2 – Comerç i serveis professionals

Les condicions de funcionament del comerç minorista i prestació de serveis professionals en aquesta fase queden regulades en els articles 11 a 17 de la Ordre Ministerial. La principal novetat és que en la fase II es suprimeix la restricció obertura que afectava als locals de més de 400 mts2.

Condicions generals:

  • Reducció aforament en el local. Reducció aforament al 40% (si escau, calculat independentment per cada planta de l’establiment).
  • Prioritat clients majors de 65 anys. Es manté l’obligació d’establir un horari d’atenció prioritària per a clients majors de 65 anys.
  • Neteja local. Es mantenen les obligacions de neteja existents en la fase I (almenys 2 cops per jornada laboral, amb especial atenció als espais més sensibles – lavabos, portes, provadors, etc.) (veure arts. 6 i 13)
  • Espais especials. Es regula l’ús d’espais especials com provadors, ascensors, lavabos, aparcaments.

 

Advertiment sobre mètodes de venda per telèfon o internat:

L’article 11.3 de l’Ordre ministerial indica que es podran establir sistemes de recollida de productes a l’establiment pels productes que hagin estat adquirits per telèfon o internet, sempre que s’evitin les aglomeracions de gent en el procés de recollida. La venta de productes per telèfon o internet es considera una venda a distància i té una regulació específica, de la qual destaquem el fet que s’atorga un dret de desistiment a favor del consumidor de 14 dies.

En conseqüència, tots els comerços que incorporin aquests dies processos de venda a distància (telèfon-internet), haurien de conèixer la regulació legal d’aquestes modalitats de vendes.

(La regulació de les vendes a distància o fora d’establiment comercial es troba, en essència, en els articles 92 a 113 de la Llei per la defensa dels consumidors i usuaris – RD leg. 1/2007-).

 

FASE 2 – Hosteleria i restauració.

Les condicions de funcionament del comerç minorista i prestació de serveis professionals en aquesta fase queden regulades en els articles 18 a 19 de la Ordre Ministerial.

Condicions Generals:

  • Aforament. 40% màxim aforament locals.
  • Modalitat de Consum. El consum al local sols es permetrà a taula (distància mínima entre taules de 2 metros). (Sobta que no s’indica cap nombre màxim de persones per taula o agrupació de taules!). Prohibit autoservei en barra.
  • Terrasses. Es manté el règim de la Fase I.
  • Neteja i higiene. Equivalent a la requerida en la fase I per a les terrasses.

 

Donat el detall en què es regula en l’Ordre ministerial, i tal i com indicàvem en la nota informativa que vàrem publicar per a la fase 1, considerem NECESSÀRIA LA SEVA LECTURA DIRECTA per part dels titulars d’establiments de pública concurrència, i més si no varen procedir a la reobertura dels seus establiments durant la Fase 1.

l’Ordre ministerial la podreu trobar a:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf

 

 

Addenda – Persones treballadores (actualitzar el pla de prevenció riscos laborals).

Recordem que l’article cinquè del RDL 6/2020, apartat primer, en redacció donada per la disposició addicional primera del RDL 13/2020, que establir que el contagi per coronavirus es considera accident de treball. Per aquesta raó, esdevé imprescindible adaptar el pla de prevenció de riscos laborals a aquesta nova contingència tenint en compte el que disposa l’article 9 de l’Ordre Ministerial.

https://www.cambramanresa.cat/noticies/coronavirus-i-accidents-de-treball-que-diu-la-normativa-i-quina-es-la-responsabilitat-empresarial/

 

 

Altres links:

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4791

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf

https://www.cambramanresa.cat/fonts-empresarials/protocol-i-guia-de-bones-practiques-per-a-establiments-de-comerc/

http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20200503_guia_bones_practique

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf

https://www.cambramanresa.cat/fonts-empresarials/cartelleria-per-comercos-i-establiments-de-serveis/