Nota informativa per establiments comercials i de prestació de serveis FASE 3

 

Si tot evoluciona positivament, el proper dilluns 15 de juny entrarem en la FASE 3 del desconfinament, i en relació a les condicions de funcionament del comerç minorista, hostaleria, restauració i prestació de serveis, poques són les novetats que es preveuen respecte a la fase 2. La regulació de la fase 3 la trobareu a l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig.

 

Novetats respecte a la fase 2:

FASE 3 – Comerç i serveis professionals.

Es troba regulat als articles 11 (comerç i serveis minoristes) i 12 (centres comercials) de l’ordre ministerial. Es mantenen les condicions vigents per a la fase 2, amb l’única novetat d’un aforament màxim del 50% (ara és del 40%)

FASE 3 – Hosteleria i restauració.

Les condicions de funcionament queden regulades en els articles 18 a 19 de la Ordre Ministerial, amb les novetats, respecte a la fase 2, de:

  • Aforament màxim del 50%.
  • Es permet el consum en barra, mantenint una distància de 2 metres.
  • Terrasses en via pública al 75%. (veure regulació pròpia de cada Ajuntament).

 

Us adjuntem el link de la Ordre SND/458/2020:

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5469-consolidado.pdf

 

Altres links:

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4791

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf

https://www.cambramanresa.cat/fonts-empresarials/protocol-i-guia-de-bones-practiques-per-a-establiments-de-comerc/

http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20200503_guia_bones_practique

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf

https://www.cambramanresa.cat/fonts-empresarials/cartelleria-per-comercos-i-establiments-de-serveis/