CESCE, Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, llença una línia extraordinària de cobertura per a crèdits de circulant adreçada a empreses exportadores en el marc de la crisi provocada per la COVID-19.

Amb caràcter extraordinari, s’autoritza la creació d’una línia de cobertura asseguradora de fins a 2.000 milions d’euros.
Les empreses que compleixin amb els criteris d’elegibilitat tindran accés a aquestes cobertures per crèdits de circulant a través de les seves entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents.

Aquesta línia extraordinària està subjecta a la normativa d’ajuts d’Estat de la Unió Europea.

Empreses a les quals va dirigida la Línia de Cobertura de Circulant COVID

Petites i mitjanes empreses, així com altres de més grandària, sempre que siguin entitats no cotitzades, en què concorrin les següents circumstàncies:

1. Que es tracti d’empreses internacionalitzades o en procés d’internacionalització i complir
almenys un dels següents requisits:
•Empreses en les que el negoci internacional representi com a mínim un terç de la seva xifra de negocis, o
•Empreses exportadores regulars.

2. Que l’empresa s’enfronti a un problema de liquiditat o de manca d’accés.

Les empreses interessades a acollir-se a aquesta Línia s’hauran de dirigir a l’entitat financera amb la qual desitgin concloure el contracte de crèdit.

Enllaç d’informació