Línia de subvencions a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8175, de data 13 de juliol de 2020, surt publicada la RESOLUCIÓ EMC/1653/2020, de 8 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’economia circular, específicament en l’àmbit dels residus.

 

Base 1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus.

 

Base 2. Beneficiaris

2.1. Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre (veure el punt 2 del glossari) que tinguin establiment operatiu a Catalunya i que tinguin al menys quatre anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut, comptat a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d’alta d’autònoms en el cas d’empresaris individuals.

 

2.2. No poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els agents del sistema d’R+D+I (veure punt 3 del glossari) que únicament podran participar en el projecte dins de la partida de subcontractació o de col·laboracions externes i sempre que realitzin tasques necessàries pel desenvolupament del projecte, la qual cosa haurà d’estar acreditada a la memòria del mateix.

 

Base 4. Despeses subvencionables

4.1 Es consideraran objecte de subvenció els projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental (veure punts 6 i 7 del glossari, Annex 2) en Economia Circular (veure punt 8 del glossari, Annex 2). Els projectes han d’estar relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar nous processos o la millora tecnològica dels ja existents.

 

Base 6. Procediment de sol·licitud i documentació

6.1 Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat).

6.2 Les persones interessades presentaran les sol·licituds per mitjans electrònics acompanyades de la documentació que preveu la base 6.6 d’aquest annex a través, obligatòriament, del Canal Empresa

(canalempresa.gencat.cat).

 

Resolució EMC_1653_2020 Bases nuclis recerca ind i exp

 

Resolució EMC-1767-2020 convocatòria nuclis de recera ind. i exp.pdf