L’ICO ha posat en marxa una línia de préstecs adreçada al sector turístic amb l’objectiu d’ajudar les empreses a fer front a la crisi del coronavirus. A continuació n’expliquem els detalls:

  • Cupo línia: 400 milions d’euros
  • Beneficiaris finals: empreses i autònoms amb domicili social a Espanya i inclosos al sector turístic que comptin amb CNAE elegible. No podran estar en situació de morositat ni en procediment d’insolvència
  • Cobertura de risc: Incorpora garantia del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a les EEFF pel 50% del risc dels clients. Cost zero
  • Import màxim: fins a 500.000,00 € per client per al conjunt d’EEFF
  • Tipus d’interès: fix. Màxim admès TAE 1,50%
  • Modalitat: préstec
  • Termini: 1, 2, 3 o 4 anys. Amb 1 any de carència
  • Finalitat: finançar necessitats de liquiditat. No admès el refinançament d’operacions
  • Resta de condicions: igual que la línia genèrica ICO-Empresas y Emprendedores
  • Documentació addicional: a més de la documentació estàndard, caldrà aportar a l’ICO la clàusula addicional específica, l’annex Minimis (ajudes europees 3 anys) i el CIRBE sense incidències. A més l’Oficina haurà de recollir del client el CNAE (model 036 o 037), l’escriptura/estatuts de la societat (domicili social) i el CIF