El ple de l’Ajuntament de Manresa —celebrat en sessió ordinària i de manera telemàtica aquest dijous 21 de maig— ha aprovat destinar un total de 465.000 euros en ajudes directes i microcrèdits a empreses i autònoms per pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19 sobre aquests sectors. En concret, es destinaran 200.000 euros en ajudes directes i 265.000 euros més en microcrèdits amb l’objectiu de mantenir i potenciar l’activitat econòmica del teixit productiu de Manresa. Es tracta d’una de les actuacions vinculades al Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, que contempla accions en diversos àmbits.

Pel que fa als ajuts directes, els podran sol·licitar totes aquelles empreses o autònoms que hagin vist suspesa la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació de l’estat d’alarma —decretat el 14 de març de 2020— i també aquelles que, malgrat figurar en el llistat d’activitats suspeses, hagin pogut realitzar algun tipus d’activitat (com podria ser, per exemple, una activitat on-line, treball des de casa o serveis urgents). En aquest cas, podran sol·licitar l’ajut si han vist reduïts els seus ingressos en un 75%. És el mateix percentatge de davallada d’ingressos que han d’acreditar aquells autònoms i empreses que no figuren en el llistat d’activitats suspeses pel Govern estatal en el decret d’estat d’alarma.

L’ajut consistirà en una aportació única de fins a un màxim de 600 euros per als autònoms i per a les societats ja constituïdes, sempre que el seu volum de facturació no superi els 200.000 euros anuals. L’objectiu de les ajudes és que aquests sectors puguin fer front a les despeses que se’ls han anat ocasionant amb posterioritat a l’estat d’alarma i que puguin pal·liar els efectes de la inactivitat que els ha provocat la situació actual. Els ajuts són compatibles amb altres que pugui oferir la Generalitat de Catalunya o l’Estat espanyol.

 

 

Pel que fa als microcrèdits, el que s’ha fet és adaptar a la situació actual la concessió anual d’ajudes reintegrables, una mesura ja existent de foment de l’emprenedoria i d’impuls de nova activitat econòmica. Són microcrèdits amb un interès del 0% que s’han de retornar en un termini de quatre anys, a partir de gener del 2021.

S’han previst dues línies d’ajuts: una per a l’emprenedoria i una altra per a les empreses més afectades per la Covid-19 (autònoms i microempreses). La voluntat de l’equip de govern és evitar tant com es pugui la destrucció de llocs de treball i facilitar l’obertura de nous negocis.

La línia d’emprenedoria està encarada a aquells emprenedors que vulguin iniciar un nou projecte empresarial, que agafin el traspàs d’un negoci de Manresa o que hagin iniciat l’activitat a partir de l’1 de gener d’enguany; o bé empreses ja constituïdes que obrin un nou establiment comercial o de serveis, o que agafin o hagin agafat el traspàs d’un negoci a Manresa, també a partir de l’1 de gener de 2020. En aquest segon cas, el volum de facturació anual de l’empresa o grup empresarial no pot superar els 500.000 euros.

La segona línia està destinada a les empreses amb qualsevol forma jurídica i amb una plantilla de com a màxim 10 persones, amb independència de si treballen a jornada completa o parcial. Hi podran accedir aquelles empreses que hagin vist suspesa la seva activitat a causa de l’estat d’alarma i també aquelles que, malgrat figurar en el llistat d’activitats suspeses, hagin pogut realitzar algun tipus d’activitat (activitat on-line, treball des de casa, serveis urgents, etc.). En aquest cas, podran sol·licitar l’ajut si han vist reduïts els seus ingressos en un 50%. És el mateix percentatge de davallada d’ingressos que han d’acreditar les que no figuren en el llistat d’activitats suspeses pel Govern estatal en el decret d’estat d’alarma.

 

 

En totes dues línies d’ajuts, es podran finançar despeses ocasionades per la situació actual i també nova inversió. Els microcrèdits podran arribar fins al 100% del pressupost de la inversió i/o la despesa necessària, amb un límit màxim de 5.000 euros per a la línia d’emprenedoria i de 3.000 euros per a la línia d’activitat afectada per la Covid-19.

Les sol·licituds tant per als ajuts directes com per als microcrèdits s’hauran de tramitar a través de la Seu Electrònica.