Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6625, de data 19 de maig de 2014 , ha sortit publicada la RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’incentius en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda per a l’any 2014 i s’obre la convocatòria corresponent.

L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament dels incentius en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l’artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors

Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts:
a) Les persones físiques o jurídiques, donades d’alta d’activitat econòmica
b) Entitats representatives de col·lectius d’empreses d’un mateix sector o d’un territori (associacions sectorials i/o territorials, centrals de compres, gremis i federacions de comerciants).

Programes:

Programa 1: Participació en fires, salons i passarel·les d’àmbit professional, multisectorial o monogràfiques
Programa 2: Foment del comerç de proximitat associat
Programa 3: Dinamització d’una zona d’alta concentració comercial
Programa 4: Per actuacions innovadores liderades per les associacions del comerç, els serveis, l’artesania i la moda
Programa 5: Foment sectorial
Programa 6: Centrals de compra.
Programa 7: Per a la transmissió d’empreses de comerç, serveis, artesania i moda en funcionament.
Programa 8: Creació de l’eCommerce de l’establiment de venda presencial.

Les sol·licituds s’han de formalitzar en l’imprès normalitzat que es pot obtenir a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya ubicada en el portal www.gencat.cat/canalempresa o www.ccam.cat.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 20 de maig de 2014 i finalitza el dia 20 de juny de 2014, a excepció del Programa 7 (Per a la transmissió d’empreses de comerç, serveis, artesania i moda en funcionament), que es podran presentar fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa establert a l’article 4.1, amb el límit màxim del 31 de desembre de 2014.

Les sol·licituds, acompanyades de la documentació que preveu el punt tres de les bases reguladores i la documentació complementària establerta a cada programa, es poden presentar per mitjans telemàtics a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya ubicada en el portal www.gencat.cat/canalempresa.

En el cas que la persona sol·licitant no disposi d’identitat digital, un cop emplenada i enviada la sol·licitud per mitjans telemàtics, a través de la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya ubicada en el portal www.gencat.cat/canalempresa, disposa de 10 dies per fer arribar la sol·licitud degudament signada a la Xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial (OGE), o a la seu del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya o per qualsevol dels procediments previstos a l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Incentius Normativa