La Covid-19 ha suposat un gran impacte per a les dones en situació d’atur.

La bretxa entre les taxes d’atur femenina i masculina s’amplia per la Covid-19 el tercer trimestre del 2021: 

  • Un 29% del total de dones inactives es dedica a tasques de la llar enfront del 5% dels homes. Tot i així, el teletreball ha permès a moltes dones incorporar-se al món laboral.
  • Més del 30% de les dones en situació d’atur tenen estudis superiors (25% entre els homes), fet que suposa una pèrdua de talent per a l’economia.
  • A més, un 21% del total de dones aturades té entre 45 i 54 anys, percentatge que es redueix fins al 15,4% per al mateix col·lectiu masculí. Les dones tenen més dificultats per reincorporar-se al mercat de treball un cop finalitza la cura dels fills més petits.
  • L’atur de molt llarga durada (2 o més anys) afecta més a les dones que als homes (58.800 dones enfront de 40.800 homes). Un any i nou mesos de pandèmia han agreujat la situació d’aquest col·lectiu, més vulnerable.

 

 

 

Estudi de la bretxa entre les taxes d’atur femenina i masculina per la Covid-19