FMI: Informe sobre la estabilitat financera mundial , abril 2017

Des de la crisi financera mundial, les economies avançades han travessat un perllongat episodi de baixes taxes d’interès i baix creixement. Des d’una perspectiva més a llarg termini, les taxes d’interès reals han estat en constant disminució des de fa tres dècades. Malgrat els senyals que recentment apunten a un augment dels rendiments a llarg termini, sobretot a Estats Units, l’experiència de Japó suggereix que una sortida imminent i permanent d’aquest entorn no està garantida. Una combinació de factors estructurals d’evolució lenta —especialment l’envelliment de la població i el menor creixement de la productivitat, característics de moltes economies avançades— podria donar lloc en aquests països a una situació de permanent menor creixement i taxes d’interès nominals i reals més baixes.

 

Informe estabilitat financera mundia abril 2017