Els comptes anuals de les societats mercantils es formulen per part de l’òrgan d’administració durant el període de tres mesos posterior al tancament de l’exercici. En la majoria dels casos aquest termini fineix el 31 de març de cada any.

El RDL 8/2020, de 17 de març (art. 40) preveu:

  • La suspensió del termini de 3 mesos per formular comptes anuals. Quan finalitzi l’estat d’alarma, s’obrirà un nou termini de 3 mesos per a formular comptes.
  • Si ja s’han formulat comptes anuals abans de l’estat d’alarma, el termini per a les auditories obligatòries es prorroga dos mesos a partir de la finalització de l’estat d’alarma.
  • Si una junta general s’hagués convocat abans de l’estat d’alarma, però no celebrat, es pot suspendre la celebració de la junta, publicant-ho a la pàgina web de la societat (48 hores abans de la data de celebració prevista).
  • Dins dels tres mesos següents a la formulació de comptes, la junta general els haurà d’aprovar. Per exemple, si l’estat d’alarma es prorrogués fins el 30 d’abril, es podran formular comptes fins el 31 de juliol, i fins el 31 d’octubre els podrà aprovar la junta general.

El RDL 8/2020, de 17 de març (art. 33) preveu la suspensió de certs terminis tributaris entre els que NO es troben les autoliquidacions d’impostos; i l’IS és un impost que s’autoliquida.

Per altra banda, la Llei de l’IS diu que l’autoliquidació de l’IS s’ha de presentar com a màxim en el termini de 6 mesos més 25 dies des de la data de tancament de l’exercici (per la majoria de casos, el 25 de juliol de cada any). Aquest termini no es vincula amb els terminis d’aprovació i presentació de comptes, sinó tan sols amb la data de tancament de l’exercici.

Conclusió: depenent del que es perllongui l’estat d’alarma i en casos límits pot haver-hi inconsistències, presses i/o dificultats per a una presentació normal de l’autoliquidació d’IS abans del 26 de juliol.

A ningú se li escapa que els fets ens sobrepassen i que la situació jurídica de ben segur estarà sotmesa a canvis.