El segon trimestre l’economia catalana manté el ritme de creixement de l’anterior

L’economia catalana creix per sobre de l’espanyola i es mantenen estables les previsions de creixement del PIB en el 3,1% el 2018 i 2,7% el 2019.

Barcelona, 25 de juliol de 2018.- La Cambra de Comerç de Barcelona presenta l’informe de conjuntura del segon trimestre i les previsions anuals 2018-2019. L’anàlisi es complementa amb un informe sobre la inversió productiva i una proposta concreta per incentivar la inversió productiva.

Evolució econòmica el segon trimestre 

 A l’informe de fa tres mesos, la Cambra va revisar a l’alça les previsions de creixement després de comprovar que l’escenari més pessimista presentat a finals de l’any 2017 no s’estava complint. Doncs bé, en l’actual informe de conjuntura es confirma que aquest escenari més optimista s’està complint.

Segons estimacions pròpies del Gabinet d’Estudis de la Cambra i AQR-Lab UB, el segon trimestre el PIB de l’economia catalana ha augmentat un 0,8% en taxa intertrimestral, una variació idèntica a la registrada en els dos trimestres anteriors, i superior en una dècima a l’estimada pel Banc d’Espanya per a l’economia espanyola (0,7%). Per tant, aquestes dades apunten a una estabilitat en el ritme de creixement de l’economia catalana. D’acord amb aquesta estimació, el creixement interanual del PIB català hauria estat del 3,3% el segon trimestre, només una dècima inferior al 3,4% del primer. L’evolució de les afiliacions a la Seguretat Social confirma la bona marxa de l’economia atès que porta tres anys i mig creixent a taxes superiors al 3%.

Estimacions per al tercer trimestre

Per al tercer i quart trimestre de l’any, s’espera una lleugera contenció del ritme de creixement intertrimestral de l’economia catalana, fins al 0,7% i 0,6%, respectivament, com a resultat de la desacceleració del consum i de les exportacions.

Les enquestes de clima empresarial, que elaboren les Cambres de Comerç i l’Idescat, confirmen aquesta moderació de les expectatives econòmiques. De fet, l’Indicador de Confiança Empresarial Harmonitzat, mostra una certa contenció en el tercer trimestre, després del repunt observat en el segon trimestre. A nivell sectorial, podem constatar que tots els sectors han registrat un descens en comparació amb el tercer trimestre de 2017, a excepció de la construcció.

Previsions anuals 2018-2019

Les dades disponibles fins a meitat d’any, permeten mantenir estables les previsions de creixement anual per al 2018 i 2019. Per al 2018 es preveu un creixement del 3,1%, una taxa per sobre del 2,7-2,8% que es preveu per a l’economia espanyola. Per tant, l’economia catalana continuarà creixent a un ritme lleugerament superior al de l’economia espanyola el 2018. Les raons que expliquen la millor evolució de Catalunya són la bona marxa de la indústria i de les exportacions catalanes.

Segons el nostre quadre de previsions macroeconòmiques, tots els components de la demanda interna registraran el 2018 un creixement una mica inferior al de 2017, si bé cal dir que continuaran sent xifres molt positives. La inversió serà el gran motor de la demanda interna, que es preveu que creixi un 4,8%, juntament amb el consum privat, que creixerà un 2,3%. En canvi, el consum públic mantindrà un ritme de creixement més moderat, del 2%.

L’aportació del sector exterior serà lleugerament menys positiva que l’any passatper l’impacte de la desacceleració del comerç mundial sobre les exportacions i per la pujada del preu del petroli.

 Des del punt de vista de l’oferta, l’aspecte més destacable és que la indústria continuarà sent el sector més dinàmic al llarg del 2018, amb un creixement del 4,6%, seguit de la construcció (3,6%) i els serveis (2,7%).

De cara al 2019, factors com el proteccionisme comercial, la pujada de tipus d’interès de l’euro o el preu del petroli, fan preveure un creixement més moderat del PIB, del 2,7%.

Informe sobre inversió productiva i creixement

 En aquests moments, les majors incerteses provenen de l’exterior i tenen a veure amb unes pitjors perspectives pel que fa al comerç internacional. Això fa preveure un menor creixement de les exportacions catalanes durant la segona meitat de 2018 i el 2019, i com a resultat, un alentiment en els plans d’inversió de les empreses.

De fet, la inversió en béns d’equipament està començant a donar senyals d’alentiment. A Catalunya, la inversió s’ha estancat en el primer trimestre, el pitjor resultat des de 2013. Per això s’ha analitzat més a fons el comportament de la inversió productiva per sectors i les seves implicacions en el creixement econòmic.

L’Informe que es presenta avui examina la transformació estructural de la indústria catalana als últims anys, una transformació que ha donat lloc a un creixement més equilibrat i sostenible gràcies, en bona part, a la inversió productiva. L’estudi parteix de l’Enquesta industrial de l’INE per a Catalunya disponible fins al 2015, amb l’objectiu d’analitzar les relacions entre inversió, productivitat, exportacions i costos laborals, per ocupat. Les activitats econòmiques industrials s’agrupen en els 8 sectors detallats en la taula adjunta.

Tal i com mostren els resultats de la taula-resum següent, més inversió dona lloc a més productivitat, més internacionalització i salaris més elevats. Per sectors, es veu com els que han fet un esforç inversor durant el període 2008-2015, han augmentat la productivitat i les exportacions així com els salaris. Cal destacar en aquest sentit el sector tèxtil, l’automobilístic i el químic.

 També cal afegir que aquests processos d’especialització i convergència cap a nivells més elevats de productivitat són en part conseqüència del reajustament realitzat durant la crisi. Aquests processos son alhora fonamentals per recuperar rendibilitat i competitivitat.

Així, de cara al futur, una política industrial que promogui l’eficiència i l’equitat ha de basar-se en:

  • Creixements coordinats entre salaris, inversió i productivitat.
  • Facilitar el finançament de la inversió productiva, especialment en formació i actius intangibles.
  • I agilitzar les traves administratives per facilitar l’activitat empresarial.

Atesos els resultats, des de la Cambra proposem una nova deducció en la quota íntegra de l’Impost de Societats del 15% dels beneficis reinvertits en immobilitzat material, similar a la deducció del 10% vigent en el 2013 i 2014, però excloent-ne les inversions immobiliàries, i d’aplicació únicament per a les pimes.

Aquesta mesura substituiria l’actual deducció en la base imposable del 10% de la quantitat destinada a augmentar els fons propis, ja que aquesta té un impacte reduït sobre l’economia perquè fomenta la capitalització en comptes de la inversió productiva.

Els beneficis principals de la mesura que proposem des de la Cambra són clars:

  • Un menor cost fiscal que la deducció de 2013 i 2014 perquè no inclou les inversions immobiliàries.
  • Se’n podrien beneficiar més de 100.000 empreses.
  • Augmentaria la productivitat gràcies a l’increment de la inversió empresarial.
  • Ajudaria a eliminar en part les desigualtats tributàries per ubicació de l’empresa.

 

Accés a la informacio sobre la situació econòmica

 

Adjunts