• Catalunya aporta el 19,2% del total d’ingressos de l’Administració central, però només rep el 14% de la despesa total de l’Estat
  • Si es descompta la Seguretat Social (amb l’atur inclòs), la despesa rebuda cau fins el 9,4%
  • El dèficit fiscal català (mètode del flux monetari) el 2011 arriba als 15.006 milions d’euros, el 7,7% del PIB
  • Durant el període 1986-2011, Catalunya pateix de mitjana un dèficit fiscal anual del 8% del PIB
  • El conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, ha presentat avui el resultat de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central de l’any 2011, que s’ha elaborat complint amb la Llei 10/2012 de 25 de juliol, de publicació de les balances fiscals.

La balança fiscal mesura l’efecte redistributiu entre territoris de la política fiscal de l’Administració central, és a dir, mostra la diferència entre la despesa que l’Estat realitza en un territori i el volum d’ingressos que en detreu per finançar el conjunt de la despesa pública central. Existeix dèficit fiscal quan els ingressos detrets en un territori superen les despeses que es destinen als seus ciutadans, és a dir, hi ha una sortida neta de recursos fiscals.

La balança fiscal de Catalunya de l’any 2011 s’ha calculat segons dues aproximacions metodològiques estàndards: la del flux monetari i la d’incidència càrrega-benefici. Segons el mètode del flux monetari, Catalunya aporta el 19,2% del total d’ingressos de l’Administració central i rep el 14% de la despesa total de l’Estat. Per tant, Catalunya contribueix amb una proporció superior al seu pes en el PIB estatal (18,6% l’any 2011) i, en canvi, rep una fracció de despesa que ni tan sols arriba al pes de la població sobre el conjunt de l’Estat (16%). El mètode del flux monetari mesura l’impacte econòmic generat per l’activitat de l’Administració central en el territori i és especialment rellevant en temps de crisi i atur.
Segons el mètode del flux monetari, el dèficit fiscal de Catalunya l’any 2011 va ser de 15.006 milions d’euros, equivalents al 7,7% del PIB de Catalunya.

Accés a la informació sobre el dèficit fiscal de Catalunya amb l’ estat aquí