L’economia del Bages recupera els valors d’abans de la crisi però manté la dependència del sector de l’automoció

La Cambra presenta una nova edició de l’estudi “Creixement econòmic i activitat empresarial al Bages. L’indicador de dinamisme empresarial”, que radiografia la situació de l’economia comarcal entre els anys 2013 i 2017

 

L’economia de la comarca del Bages ha recuperat els valors anteriors a la crisi del 2008 però continua tenint una alta dependència del sector de l’automoció. Aquestes són les principals conclusions de l’estudi “Creixement econòmic i activitat empresarial al Bages. L’indicador de dinamisme empresarial”, elaborat per la Cambra de Comerç de Manresa amb el suport de l’Ajuntament de Manresa. El treball ofereix una exhaustiva radiografia de l’evolució dels diferents sectors productius de la comarca entre els anys 2013 i 2017 i copsa les tendències de fons que indiquen cap a on pot evolucionar l’economia de la comarca. A diferència d’altres estudis econòmics, aquest es basa en dades reals extretes del compte de resultats de les empreses, de manera que permet obtenir una imatge molt fidel de la realitat econòmica del territori i alertar de les amenaces a les quals cal fer front.

 

A grans trets, el Bages manté el seu pes en el conjunt de Catalunya, representant al voltant del 2% del país tant en nombre d’empreses com en ocupació i Valor Afegit Brut (VAB). L’any 2017 la comarca consolida i accelera la recuperació iniciada el 2014, que es fa palesa sobretot en l’increment del VAB i del nombre d’ocupats, per bé que el nombre d’empreses no augmenta. Si es mira des de l’any 2013, es posa de manifest que el teixit econòmic del Bages es més dinàmic que el català, sobretot en termes de productivitat i d’ocupació. Això fa que la riquesa generada a la comarca, mesurada en VAB, creixi més al Bages que al conjunt de Catalunya durant aquest període. Un dels elements més destacables és l’augment de la dimensió de les empreses, clau per guanyar competitivitat.

 

L’estudi mostra com el Bages continua essent una comarca industrial, tenint en compte que la indústria representa el el 12,6 de les empreses del territori però gairebé el 30% de l’ocupació i genera més del 40% del VAB. La construcció, per la seva banda, confirma la seva tendència positiva i els serveis, després d’uns anys d’evolució negativa, accentuen el creixement i guanyen dimensió empresarial, un factor important per garantir l’estabilitat d’aquestes empreses.

 

Tal com s’ha anat reflectint en anteriors edicions de l’estudi, l’economia del Bages manté una forta dependència del sector de l’automoció. Això es posa de manifest en el fet que bona part dels sectors que treballen per a l’automoció han crescut amb el pas del temps. És el cas del dels materials de transport, el metall i el cautxú. Això, sumat al fet que l’automoció es troba en procés de disrupció tecnològica, de model de negoci i de competència internacional, amb l’emergència de països com el Marroc com a construcció d’automòbils, planteja incerteses per a l’economia de la comarca i fa necessari treballar en polítiques de diversificació, tant sectorials com de mercats.

 

Més internacionalització però molta concentració

L’any 2017 va augmentar el nombre d’empreses exportadores, que va passar del 9,9% el 2016 al 10,6%. Això fa que el Bages se situï per sobre del conjunt de Catalunya, que té un 10,1% d’empreses exportadores. En el cas del sector industrial, la taxa d’internacionalització augmenta fins al 27% al Bages, amb sectors que superen la mitjana com és el cas del químic, el tèxtil, el de cuir i confecció, les indústries extractives no energètiques i l’alimentari.

 

Un dels elements que destaca de l’estudi és la forta concentració de l’activitat productiva que presenten els sectors industrials i algun del dels serveis. Això es veu en el pes que tenen les 5 primeres empreses amb més VAB de cada sector. En sectors com el dels serveis financers, assegurances i lloguers arriba gairebé al 65%; en el de l’energia, gas, aigua i reciclatge és del 63% i supera el 50% en el cas del cautxú, fusta i altres indústries. Amb uns nivells més baixos, però també superant el 40%, hi ha els sectors de material de transport, químic i transports i comunicacions. La concentració també es veu reflectida en l’ocupació. I és que tots els sectors industrials superen la mitjana del Bages en termes de concentració de l’ocupació, assolint xifres de prop del 90% en el sector de l’energia, gas, aigua i reciclatge i de més del 60% a les indústries extractives no energètiques i altres serveis a les empreses.

 

Com a aspecte positiu, l’estudi destaca la millora de la situació financera de les empreses, prenent com a indicador la taxa d’endeutament, que passa a ser del 48% quan el 2008 se situava en el 61%. Això demostra que les empreses han fet fortes correccions en aquest àmbit i que el procés de reducció de palanquejament continua. No obstant això, encara hi ha un 25% d’empreses que tenen un endeutament per sobre del 80%.

 

L’estudi “Creixement econòmic i activitat empresarial al Bages. L’Indicador de Dinamisme Empresarial” s’ha publicat de manera ininterrompuda des de l’any 2008 amb l’objectiu de disposar d’una anàlisi profunda de l’economia del territori que permeti a administracions i institucions conèixer la situació de les empreses, detectar mancances i amenaces i dissenyar les polítiques més adequades per impulsar-ne el creixement.

 

Estudi CREIXEMENT ECONOMIC I ACTIVITAT EMPRESARIAL AL BAGES indicadors 2019

 

presentacio creixement econòmic i activitat empresarial al Bages 2019