Coronavirus i contractes mercantils internacionals Clàusules de força major i hardship
Certificats de força major – Cambra de comerç de Manresa

 

En els contractes mercantils internacionals, i fruït de la influència del dret contractual anglès, es comuna la presència expressa de clàusules de força major o hardship. Dites clàusules preveuen que qualsevol part contractual pot exonerar-se de responsabilitat front un incompliment defectuós o morós de les seves obligacions contractuals si la raó causal de l’incompliment és un fet succeït en posterioritat a la celebració del contracte, de naturalesa extraordinària i imprevisible, aliè a la seva voluntat i fora del seu control raonable. La pandèmia del Covid-19 i la normativa que se n’ha derivat poden ser subsumible en un supòsit de força major.

Per regla general, els ordenaments jurídics també preveuen exoneracions de responsabilitat en el compliment d’obligacions contractuals en supòsits de força major. Així doncs, malgrat el contracte no contingui una clàusula expressa de força major, les parts també podrien reclamar una exoneració de responsabilitat per incompliment de les seves obligacions si ho preveu el dret aplicable al contracte.
A títol d’exemple, l’article 79 del Conveni de Viena de 1980, sobre compravenda internacional de mercaderies (norma aplicable a la majoria de Compravendes internacionals mercantils en les que intervenen empreses espanyoles) preveu que una part no serà responsable de la manca de compliment de qualsevol de les seves obligacions si proba que la manca de compliment es deu a un impediment aliè a la seva voluntat; i si no era raonable esperar, en celebrar el contracte, que es tingués en compte l’existència de l’impediment i de les seves conseqüències.

Arran de la crisis del Covid-19, països com Xina i Rússia han activat certificats de força major, per mitjà dels qual i a requeriment d’empreses dels seus territoris que actuen en el comerç internacional, determinats ens (Cambres de Comerç) certifiquen certs fets (tancament de centres de producció, limitacions de mobilitat, etc.) que han pogut condicionar o impedir el degut compliment d’obligacions contractuals. En cap cas aquests certificats són documents legals ni garantia absoluta de que, en emetre’s ja suposin una exoneració de responsabilitat contractual. Són un document més que permetrà a la part contractual afectada defensar front l’altra part contractual o, si escau, davant dels tribunals de justícia, l’exoneració de responsabilitat davant d’un incompliment contractual.

Si has tingut alguna incidència contractual i necessites un certificat de força major:

Informa’t a la Cambra de Comerç de Manresa a jgraciac@cambramanresa.org o al 938724222