BREXIT : I si no hi ha acord ?

 

Brexit: La Comissió Europea aplica un Pla d’acció de contingència per a sectors específics per al cas que no es produeixi un acord

Brussel·les 19 de desembre de 2018

 

Falten 100 dies perquè el Regne Unit abandoni la Unió Europea.

 

Tenint en compte la contínua incertesa al Regne Unit al voltant de la ratificació de l’acord de retirada, tal com va ser convingut per la UE i el Regne Unit el 25 de novembre de 2018, i en resposta a la crida del Consell Europeu (article 50 ) a intensificar el treball de preparació per a les conseqüències a tots els nivells i sigui quin sigui el resultat del procés, la Comissió Europea ha començat a aplicar el seu Pla d’acció de contingència per falta d’acord. Això respon al compromís de la Comissió d’adoptar totes les propostes necessàries en cas de no arribar a un acord per a finals d’any, tal com s’indica en la seva segona Comunicació sobre la preparació de 13 de novembre de 2018.

 

El paquet d’avui inclou 14 mesures en un nombre limitat d’àmbits en els quals la falta d’acord generaria fortes pertorbacions per als ciutadans i les empreses a l’EU-27. Aquests àmbits inclouen els serveis financers, el transport aeri, les duanes i la política en matèria de canvi climàtic, entre d’altres.

 

La Comissió considera essencial i urgent l’adopció avui d’aquestes mesures per garantir que les mesures de contingència necessàries puguin entrar en vigor el 30 de març de 2019 a fi de limitar els danys més importants que podrien produir-se en el cas d’una retirada sense acord.

 

Aquestes mesures en cap cas podran atenuar l’impacte global de la manca d’acord, com tampoc compensaran de cap manera la manca de preparació de les parts interessades ni reproduiran plenament els avantatges de l’adhesió a la Unió o les condicions d’un eventual període de transició , com preveu l’acord. Es limiten a àmbits específics en els quals és absolutament necessari protegir els interessos vitals de la UE i en els quals les mesures de preparació no són suficients per si soles. Per regla general, tindran caràcter temporal i abast limitat i seran adoptades unilateralment per la UE. Les mesures tenen en compte els diàlegs amb els Estats membres i són complementàries de les mesures de preparació ja adoptades, descrites en les dues Comunicacions de preparació anteriors.

 

Durant les properes setmanes, la Comissió continuarà amb l’aplicació del seu pla d’acció de contingència, supervisarà la necessitat de mesures addicionals i seguirà donant suport als Estats membres en el seu treball de preparació.

 

Prioritat als drets dels ciutadans: dret d’estada i coordinació de la seguretat social

 

La Comissió sempre ha posat per davant els drets dels ciutadans al llarg de les negociacions i en el treball de preparació i de contingència en cas de falta d’acord. La Comunicació d’avui convida els Estats membres a adoptar un plantejament generós pel que fa als drets dels ciutadans del Regne Unit a la UE, sempre que el Regne Unit mantingui una actitud de reciprocitat.

 

En particular, els Estats membres han d’adoptar mesures per garantir que els ciutadans del Regne Unit que resideixen legalment a la UE en la data de la retirada segueixin sent considerats residents legals. Els Estats membres han d’adoptar un enfocament pragmàtic a l’hora de concedir l’estatut de residència temporal. Es recorda que la Comissió ja ha adoptat una proposta de Reglament que eximeix als nacionals del Regne Unit de l’obligació de visat, a condició que tots els ciutadans de la UE estiguin exempts dels requisits de visat del Regne Unit.

 

Pel que fa a la coordinació de la seguretat social, la Comissió considera que cal que els Estats membres donin tots els passos possibles per garantir la seguretat jurídica i protegir els drets adquirits pels ciutadans de la UE-27 i els nacionals del Regne Unit que hagin exercit el seu dret a la lliure circulació abans del 30 de març de el 2019.

 

normativa sectorial

 

serveis financers

 

Després d’un examen exhaustiu dels riscos vinculats a una falta d’acord en el sector financer, la Comissió ha arribat a la conclusió que només és necessari un nombre limitat de mesures de contingència per salvaguardar l’estabilitat financera a la UE-27.

 

Per tant, la Comissió ha adoptat avui els actes següents:

 

Una Decisió d’equivalència temporal i condicional per un període limitat de 12 mesos a fi de garantir que no es produeix cap alteració immediata de l’activitat en la compensació centralitzada de derivats.

Una Decisió d’equivalència temporal i condicional per un període limitat de 24 mesos a fi de garantir que no hi haurà pertorbacions en els serveis de dipositaris centrals per als operadors de la UE que utilitzen actualment operadors del Regne Unit.

Dos Reglaments Delegats que faciliten la novació, per a un període limitat de 12 mesos, de determinats contractes de derivats OTC, per als quals un contracte es transfereixi des del Regne Unit a una contrapart establerta a l’EU-27.

 

transport

 

La Comissió ha adoptat avui dues mesures per evitar la interrupció total del tràfic aeri entre la UE i el Regne Unit en cas de no arribar a un acord. Aquestes mesures només han de garantir una connectivitat bàsica i no reprodueixen de cap manera les importants avantatges de l’adhesió al Cel Únic Europeu. Les mesures estan supeditades a la concessió pel Regne Unit de drets equivalents a les companyies de transport aeri de la UE i l’establiment de condicions de competència equitatives.

 

Una proposta de Reglament per a garantir temporalment (durant dotze mesos) la prestació de determinats serveis aeris entre el Regne Unit i la UE.

Una proposta de Reglament per ampliar temporalment (nou mesos) la validesa de determinats certificats de seguretat de l’aviació.

La Comissió també ha adoptat una proposta de Reglament a fi de permetre temporalment (nou mesos) transportar mercaderies a la UE als operadors del Regne Unit, sempre que el Regne Unit atorgui drets equivalents als operadors de transport per carretera de la UE i sempre que es respectin condicions de competència equitatives.

 

Duanes i exportació de mercaderies

 

A falta d’un acord, tota la legislació pertinent de la UE sobre la importació i l’exportació de mercaderies s’aplicarà a les mercaderies que circulin entre la UE i el Regne Unit. La Comissió ha adoptat avui les següents mesures tècniques:

 

Un Reglament Delegat per incloure els mars que envolten al Regne Unit a les disposicions sobre terminis en què les declaracions sumàries d’entrada i les declaracions prèvies a la sortida s’han de presentar abans de sortir o d’entrar en el territori duaner de la Unió.

Una proposta de Reglament per afegir al Regne Unit a la llista de països per als quals una autorització general d’exportació de productes de doble ús és vàlida a tota la UE.

No obstant això, és fonamental que els Estats membres adoptin totes les mesures necessàries per estar en condicions d’aplicar el codi duaner de la Unió i les disposicions pertinents relatives a la fiscalitat indirecta en relació amb el Regne Unit.

 

 

 

Política de la UE en matèria de canvi climàtic

 

La Comissió ha adoptat avui els següents actes en l’àmbit de la legislació de la UE en matèria de canvi climàtic per tal de garantir que una situació de manca d’acord no afecti el bon funcionament i la integritat mediambiental del règim de comerç de drets d’emissió .

 

Una Decisió de la Comissió per a suspendre temporalment, per al Regne Unit, l’assignació gratuïta de drets d’emissió, la subhasta, i l’intercanvi de crèdits internacionals amb efecte a partir l’1 de gener de el 2019.

Una Decisió d’Execució per permetre una assignació de quotes anuals adequades a les empreses del Regne Unit per a l’accés al mercat de la UE-27 (fins al 31 de desembre de 2020).

Un Reglament d’Execució per garantir que la notificació per part de les empreses estableixi una distinció entre el mercat de la UE i el mercat del Regne Unit per permetre una correcta assignació de quotes en el futur.

 

programa PEACE

 

La Comissió ha reiterat avui el seu compromís de garantir que els programes actuals entre els comtats fronterers d’Irlanda i Irlanda del Nord puguin seguir en qualsevol cas. Donada la seva importància, la Comissió ha presentat avui una proposta de Reglament per a continuar amb el programa PEACE a Irlanda del Nord fins al final de 2020 en el cas que no hi hagi acord. Pel que fa al període posterior a 2020, la Comissió ja ha proposat, com a part de les seves propostes per al pròxim marc financer plurianual, continuar i reforçar el suport transfronterer a la pau i la reconciliació en els comtats fronterers d’Irlanda i Irlanda del Nord.

 

altres

 

La Comissió també ha adoptat un Reglament Delegat sobre la inclusió del Regne Unit en les estadístiques sobre balança de pagaments, comerç internacional de serveis i inversions estrangeres directes.

 

propers passos

 

La Comissió truca al Parlament Europeu i al Consell a que garanteixin l’adopció dels actes legislatius proposats de manera que entrin en vigor per al 29 de març de 2019. La Comissió també crida l’atenció del Parlament Europeu i del Consell sobre la importància que revesteix l’entrada en vigor com més aviat possible dels actes delegats. Per als actes delegats, el període normal d’escrutini per part del Parlament Europeu i del Consell és d’entre dos i tres mesos (dos mesos per al Reglament Delegat sobre les declaracions sumàries i les declaracions prèvies a la sortida; tres mesos per al Reglament Delegat sobre la inclusió del Regne Unit en les estadístiques de la UE, i un màxim de tres taules per als Reglaments delegats sobre determinats tipus de contractes, inclosos els derivats OTC. per a més informació sobre els terminis mínims per a l’adopció de tals actes legislatius, vegeu aquest enllaç a l’annex 5. Els actes delegats poden entrar en vigor abans si el Parlament Europeu i el Consell informen a la Comissió, abans que finalitzi el període d’escrutini, que no presentaran objeccions.

 

context

 

El 14 de novembre de 2018, els negociadors de la Comissió i del Regne Unit van acordar els termes de l’acord de retirada. El 22 de novembre de 2018, la Comissió va aprovar l’acord de retirada. El 25 de novembre de 2018, el Consell Europeu (article 50) va aprovar l’acord de retirada i va convidar a la Comissió, al Parlament Europeu i al Consell a prendre les mesures necessàries perquè l’acord pugui entrar en vigor el 30 de març de 2019 , per tal d’assegurar una retirada ordenada.

 

El 5 de desembre de 2018 l’Comissió va adoptar dues propostes de Decisió del Consell per les quals s’autoritzen la signatura i la celebració de l’acord de retirada. Perquè l’acord de retirada entri en vigor, el Consell ha d’autoritzar la signatura del text en nom de la Unió i el Parlament Europeu ha de donar la seva aprovació abans de ser celebrat pel Consell. L’acord de retirada haurà de ser ratificat pel Regne Unit, de conformitat amb els seus propis requisits constitucionals.

 

La ratificació de l’acord de retirada segueix sent l’objectiu prioritari de la Comissió. Tal com es va posar de relleu en la primera Comunicació de la Comissió sobre la preparació del Brexit, de 19 de juliol de 2018, amb independència del supòsit contemplat, la decisió del Regne Unit de retirar-se de la Unió Europea causarà importants pertorbacions.

 

Tant els diferents interessats com les autoritats nacionals i de la UE han de, per tant, preparar-se per dos grans hipòtesis:

 

Si l’acord de retirada es ratifica abans del 30 de març de 2019, el Dret de la UE deixarà d’aplicar a l’i al Regne Unit l’1 de gener de 2021, és a dir, transcorregut un període transitori de 21 mesos.

Si l’acord de retirada no es ratifica abans del 30 de març de 2019, no hi haurà període transitori i el Dret de la UE deixarà d’aplicar a l’i al Regne Unit a partir del 30 de març de 2019. Aquesta hipòtesi es coneix com « escenari sense acord »o« escenari límit ».

La Comissió va publicar l’any passat 78 comunicacions sectorials per informar els ciutadans de les conseqüències de la retirada del Regne Unit en absència de qualsevol forma d’acord de retirada. Estan disponibles en totes les llengües oficials de la UE. La Comissió ha mantingut també debats tècnics amb els Estats membres de la UE-27, tant sobre qüestions generals de preparació com sobre mesures de preparació sectorials, jurídiques i administratives específiques. Les diapositives utilitzades en aquests seminaris tècnics estan disponibles en línia.

 

Més informació:

 

 

Texto de la Comunicación

Página con la relación de los textos adoptados hoy

Preguntas y respuestas sobre la Comunicación de hoy

Sitio web de la Comisión Europea sobre preparación para el Brexit (en el que se encuentran las «Comunicaciones sobre la preparación para el Brexit»)

Diapositivas sobre la preparación