Ajuts sector Automoció : Bases Reguladores

 

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8278, de data 23 de novembre de 2020, surt publicada la RESOLUCIÓ EMC/2909/2020, de 16 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció, que es adjuntem.

 

Base 1 Objecte

Aprovar les bases reguladores de la línia de subvencions per empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció.

 

Base 2 Beneficiaris

2.1. Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses amb establiment operatiu a Catalunya amb activitat principal o secundària inclosa en algun dels codis CCAE-2009 que s’indiquen a continuació:

Codi CCAE-2009 13: Indústries tèxtils

Codi CCAE-2009 20: Indústries químiques

Codi CCAE-2009 22: Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques

Codi CCAE-2009 23: Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics

Codi CCAE-2009 24: Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges

Codi CCAE-2009 25: Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips

Codi CCAE-2009 26: Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics

Codi CCAE-2009 27: Fabricació de materials i equips elèctrics

Codi CCAE-2009 28: Fabricació de maquinària i equips ncaa

Codi CCAE-2009 29: Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs

Codi CCAE-2009 30: Fabricació d’altres materials de transport

Codi CCAE-2009 32: Indústries manufactureres diverses

Codi CCAE-2009 52: Emmagatzematge i activitats afins al transport

Codi CCAE-2009 62: Serveis de Tecnologia de la informació

Codi CCAE-2009 71: Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

 

Base 4 Actuacions i despeses subvencionables

4.1. Les actuacions i les despeses subvencionables s’estableixen als annexes 2 i 3 en funció de cada línia d’ajuts.

4.2. Són subvencionables aquelles despeses que responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini i les condicions que es determinen en aquestes bases i la convocatòria corresponent.

 

Base 5 Quantia

5.1. La quantia de les subvencions s’estableix als annexes 2 i 3 en funció de cada línia d’ajuts.

5.2. La despesa mínima, realitzada i correctament justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut és d’un 60% de la despesa considerada subvencionable. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l’ajut atorgat. Si es compleix la despesa mínima, però el cost final efectiu de l’activitat és inferior al cost inicialment pressupostat, s’ha de reduir, en la mateixa proporció, la quantia de l’ajut.

 

Base 6 Sol·licitud i documentació

6.1. Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat).

6.2. Les persones interessades presentaran les sol·licituds per mitjans electrònics acompanyades de la documentació que preveu la base 6.6 d’aquest annex a través, obligatòriament, del Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat).

 

Resolució EMC-2909-2020, bases reguladores indústria automoció

 

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8283, de data 30 de novembre de 2020, han sortit publicades les següents Resolucions:

 

  • RESOLUCIÓ EMC/3030/2020, de 23 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 de la línia de subvencions per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci per a la cadena de valor de la indústria de l’automoció de les bases reguladores de la línia de subvencions per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció (ref. BDNS 535364).

 

Article 5 Sol·licituds i termini de presentació

5.1. El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 18 de febrer de 2021 o fins l’exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts.

 

 

  • RESOLUCIÓ EMC/3031/2020, de 23 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 de la línia de subvencions per a la realització d’inversions empresarials d’alt impacte per a la cadena de valor de la indústria de l’automoció de les bases reguladores de la línia de subvencions per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció (ref. BDNS 535365).

 

Article 5. Sol·licituds i termini de presentació

5.1. El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 25 de febrer de 2021.

 

Resolució EMC-3030-2020, convocatòria processos de reflexió estratègica i desenvolp.

 

Resolució EMC-3031-2020, convocatòria inversions d’alt impacte per cadena de valor