Ajuts en forma de garantia per al finançament d’empreses participants en projectes d’emprenedoria corporativa mitjançant préstecs participatius de coinversió

 

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6876, de data 21 de maig de 2015, surt publicada l’ORDRE EMO/144/2015, de 12 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores i es fa pública la convocatòria de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament d’empreses participants en projectes d’emprenedoria corporativa mitjançant préstecs participatius de coinversió.

 

Base 1: Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts en forma de garantia que tenen com a objectiu facilitar l’accés al finançament a empreses participants en projectes d’emprenedoria corporativa mitjançant préstecs participatius de coinversió.

 

Base 2: Beneficiaris

2.1. Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les petites empreses amb establiment operatiu a Catalunya. Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén com a empresa aquella entitat constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima i societat limitada nova empresa.

 

Base 3: Objecte del finançament préstecs participatius de IFEM

3.1. L’objecte del finançament dels préstecs participatius de IFEM és el desenvolupament del pla de negoci de les petites empreses participants en projectes d’emprenedoria corporativa. Es finançaran les despeses associades al desenvolupament del pla de negoci objecte de la sol·licitud.

L’empresa Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SL (IFEM) promou el finançament proporcionat en forma de préstecs participatius amb recursos del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

 

Article 5: Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds

5.1. El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC i restarà obert fins al 31 de desembre de 2015 o fins a exhaurir el pressupost per aquests conceptes.

5.2. Les sol·licituds han d’anar adreçades al/a la conseller/a delegat/a d’ACCIÓ i s’han de formalitzar en l’imprès normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web d’ACCIÓ (http://accio.gencat.cat). A l’imprès de sol·licitud s’hi haurà d’indicar l’adreça a un enllaç a Dropbox o WeTransfer on l’empresa sol·licitant haurà de desar la documentació addicional que estableix la base 5 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Un cop formalitzat l’imprès de sol·licitud s’enviarà telemàticament a ACCIÓ. També cal registrar l’imprès de sol·licitud en paper i signat, dins del termini que estableix l’article 5.1, a la seu d’ACCIÓ, passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona, a qualsevol de les seves delegacions, o mitjançant els procediments que preveuen l’article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

 

Ordre EMO 144_2015 garantia per finançament empreses projectes emprenedoria