Ajuts garantia inversió i circulant

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8387, de data 15 d’abril de 2021, surt publicada RESOLUCIÓ EMC/1037/2021, de 29 de març, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’inversió i circulant adreçada a l’impuls de la indústria catalana per als anys 2021 i 2022 (ref. BDNS 557024), que us adjuntem.

 

Us recordem que el passat de 8 de març de 2021 es va publicar al DOGC núm. 8359, l’Ordre EMC/51/2021, de 3 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts en forma de garantia per finançar projectes d’inversió i circulant adreçats a l’impuls de la indústria catalana, i que us annexem novament en aquest correu.

 

Article 4 Sol·licituds i termini de presentació

4.1 El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC i restarà obert fins al 31 de desembre de 2022 o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

4.2 Les sol·licituds s’han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició de les empreses beneficiàries al web de l’ICF (www.icf.cat), juntament amb la documentació que preveu el punt 4.4 d’aquest article.

 

EMC_51_2021 bases ajuts garantia projectes inversió i circulant

 

Resolució EMC-1037-2021 convoatòria ajuts finançament projectes d’inversió circulant 2021-2022