Ajuts extraordinaris al sector del comerç

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8357, de data 5 de març de 2021, ha sortit publicada la RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut publica ocasionades per la pandèmia de la COVID-19, la qual us adjuntem.

 

Base 1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la covid-19, amb la finalitat de reactivar, impulsar i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors, davant els efectes causats pel tancament decretat per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, mitjançant la qual es van adoptar una sèrie de noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori català, amb l’objectiu d’evitar aglomeracions i assegurar la disminució de la interacció personal, establint la suspensió de l’obertura al públic dels locals i establiments de comerç minorista de més de 400 metres quadrats, i dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials. I prorrogada mitjançant les Resolucions SLT/67/2021, de 16 de gener, la SLT/133/2021, de 22 de gener, la SLT/275/2021, de 5 de febrer i la Resolució SLT/436/2021, de 19 de febrer.

 

Base 2. Persones beneficiàries

2.1. Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts els autònoms i pimes de comerç al detall, amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres o els autònoms i pimes amb establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials i que hagin estat obligats a tancar en base a la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, prorrogada mitjançant les Resolucions SLT/67/2021, de 16 de gener, i la SLT/133/2021, de 22 de gener, la SLT/275/2021, de 5 de febrer i SLT/436/2021, de 19 de febrer. Han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu a Catalunya.

 

Base 4. Quantia

4.1 L’ajut atorgat consistirà en una aportació única.

 

Annex 2

1.4. Quantia de la subvenció

Establiments de comerç al detall de productes no essencials amb una superfície superior als 400 metres quadrats:

– Aportació única de 5.000 euros per establiment.

Establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials:

– Aportació única de 5.000 euros per establiment.

Establiments de restauració, és a dir, bars, restaurants i cafeteries que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials:

– Aportació única de 7.000 euros per establiment

 

Base 5. Procediment de sol·licitud i documentació

5.1 Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat) , a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/) .

5.2 Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) .

5.10 El termini de presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent.

 

Base 14. Règim de compatibilitat de les subvencions

Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb la resta d’ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

 

Resolució bases reguladores ajuts comerç 400 metres locals dins centre comercials

 

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8360, de data 9 de març de 2021, ha sortit publicada la RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la COVID-19 (ref. BDNS 552238), la qual us adjuntem.

 

Us recordem, que el passat de 5 de març de 2021 es va publicar al DOGC núm. 8357, RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut publica ocasionades per la pandèmia de la COVID-19, i que us annexem novament en aquest correu.

 

  1. Presentació de la sol·licitud

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent, comença a les 09:00 hores del dia 10 de març de 2021 i finalitza a les 14:00 hores del dia 17 de març de 2021.

 

 

Resolució convocatòria ajuts establiments 400 m i locals comercials dins cente