Ajuts en forma de garantia per finançar projectes d’inversió i circulant

 

 

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8359, de data 8 de març de 2021, surt publicada l’ORDRE EMC/51/2021, de 3 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts en forma de garantia per finançar projectes d’inversió i circulant adreçats a l’impuls de l’activitat industrial catalana, la qual us adjuntem.

 

Base 1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és la concessió d’ajuts en forma de garantia per a finançar projectes d’inversió i circulant destinats a impulsar l’activitat industrial i que es descriuen a la base 5.

 

Base 2. Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses industrials i de serveis relacionats que tinguin seu social o seu operativa a Catalunya, o bé que siguin de nova implantació a Catalunya, i que compleixin quatre dels vuit criteris següents:

 1. a) Empreses amb un centre de producció de menys de 250 treballadors/ores i que en el darrer exercici la seva facturació hagi estat de fins a 40 milions d’euros.
 2. b) Empreses que acreditin un percentatge de vendes a l’estranger superior al 25% durant els dos dels darrers exercicis.
 3. c) Empreses que duguin a terme un projecte que contribueixi al reequilibri territorial en matèria industrial, entès com a qualsevol inversió industrial ubicada fora de les comarques de l’àmbit metropolità del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental.
 4. d) Empreses que duguin a terme un projecte de reindustrialització en municipis d’instal·lacions productives objecte de processos de tancament o deslocalització.
 5. e) Empreses que duguin a terme projectes orientats a la prevenció de la generació de residus, la reutilització, remanufactura i el reciclatge de materials i productes.
 6. f) Empreses que impulsin un projecte d’inversió que comporti la creació o el manteniment d’ocupació amb el compromís de no aplicar cap expedient d’extinció per causes objectives en els pròxims tres anys.
 7. g) Empreses que duguin a terme una inversió que suposi l’increment de la seva capacitat productiva respecte de la de l’any anterior i que es mantingui de manera sostinguda durant els pròxims tres anys.
 8. h) Empreses que duguin a terme una inversió en una nova planta de producció o en la diversificació de producte.

Les empreses de serveis a la producció també hauran d’acreditar que el sector industrial representi més del 50% de la seva xifra de negoci.

 

Base 4 Quantia dels ajuts i les condicions dels préstecs

4.1 El Departament d’Empresa i Coneixement (DEMC) assumirà la garantia següent:

 1. a) De fins al 80% del risc viu dels préstecs formalitzats per mitjà de l’Institut Català de finances (ICF), per a inversió i circulant, en el cas de petites i mitjanes empreses, amb un límit màxim equivalent al 80% de l’import formalitzat.
 2. b) De fins al 70% del risc viu dels préstecs formalitzats per mitjà de l’Institut Català de finances (ICF), per a inversió i circulant, en el cas de grans empreses, amb un límit màxim equivalent al 70% de l’import formalitzat.

 

4.2 Les condicions dels préstecs són les següents:

 1. a) Finalitat: finançament de circulant i inversions vinculades al projecte elegible.
 2. b) Import dels préstecs: en el cas de pimes, amb caràcter general, l’import del préstec serà de fins al 80% de l’import de la inversió, amb un mínim de 100.000,00 euros i un màxim de 2.000.000,00 d’euros per projecte. En el cas de circulant,

l’import del préstec serà, amb caràcter general, de fins al 100% de l’import sol·licitat, amb un mínim de 100.000,00 euros i un màxim de 500.000,00 euros. En el cas de grans empreses, amb caràcter general, l’import del préstec serà de fins al 80% de la inversió, amb un mínim de 200.000,00 euros i un màxim de 3.000.000,00 d’euros per projecte. En el cas de circulant, l’import del préstec serà, amb caràcter general, de fins al 100% de l’import sol·licitat, amb un mínim de 200.000,00 euros i un màxim d’1.000.000 d’euros.

 1. c) Termini: amb caràcter general el termini màxim del préstec, en el cas d’inversió, serà de fins a deu anys, amb la possibilitat d’un període de carència d’amortització de fins a dos anys, inclòs en aquest termini. En el cas del circulant, amb caràcter general, serà de fins a cinc anys, amb un període de carència de fins a un any inclòs en aquest termini.
 2. d) Desemborsament: en una sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a 24 mesos a comptar des de la data de la resolució d’atorgament de l’ajut, contra la presentació de factures o documents justificants de la inversió.
 3. e) Amortització: sistema francès amb amortitzacions mensuals.
 4. f) Comissió d’obertura: màxima del 0,50% del nominal del préstec.
 5. g) Comissió d’amortització anticipada màxima: el 0,25% de l’import amortitzat.
 6. h) Tipus d’interès dels préstecs: serà el variable de l’euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins al 3%. Els preus oferts per l’ICF en aquesta línia d’ajuts són preus de mercat i es troben emparats per les tarifes vigents.
 7. i) Interès de demora: el tipus d’interès vigent més el 6%.
 8. j) Garantia:

A càrrec del beneficiari/ària: la considerada suficient a criteri de l’ICF per un màxim del percentatge no garantit pel DEMC. Les garanties que aporti el/la titular complementen les garanties del fons i es mantindran, sense disminuir el seu valor nominal inicial, durant tota la vida de l’operació.

A càrrec del Departament d’Empresa i Coneixement: cobertura de fins al 80% del risc viu dels préstecs per a inversió i circulant, en el cas de petites i mitjanes empreses, amb un límit màxim equivalent al 80% de l’import

del préstec formalitzat; i de fins al 70% del risc viu dels préstecs per a inversió i circulant en el cas de grans empreses, amb un límit màxim equivalent al 70% de l’import del préstec formalitzat.

 

Base 5 Tipologia dels projectes objecte de finançament, despeses elegibles i termini d’execució de les despeses subvencionables

5.1 Projectes d’inversió per a la modernització i la creació de nous establiments industrials, o l’ampliació dels existents, i que tinguin un impacte cert i quantificable sobre els aspectes següents:

 1. a) L’increment o el manteniment de la capacitat productiva.
 2. b) La creació o el manteniment de l’ocupació, i es valorarà especialment la qualitat d’aquesta ocupació i la retenció de talent.
 3. c) La dinamització de l’activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals.
 4. d) L’ús intensiu de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d’activitat.
 5. e) L’increment de les exportacions.

5.2 Projectes d’inversió: es consideren elegibles les despeses d’adquisició d’actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació o de personal directament vinculades a l’execució del projecte i activades al balanç de l’empresa.

5.3 Circulant: es consideren elegibles les despeses de circulant relatives a activitats de producció i fabricació.

5.4 El termini d’execució de les actuacions subvencionables és, amb caràcter general, des de l’1 de gener de 2021 fins a un màxim dels 24 mesos posteriors a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut. Aquest termini s’ajustarà a la normativa de la Unió Europea d’ajuts d’estat que apliqui en cadascuna de les sol·licituds d’acord amb la base 18.

 

Base 6. Procediment de sol·licitud i documentació

6.1 Les sol·licituds s’han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició de les empreses beneficiàries al web de l’ICF (www.icf.cat) , juntament amb la documentació que preveu la base 6.3.

En el supòsit d’interrupció del funcionament normal de la Seu electrònica per incidència tècnica, es determinarà l’ampliació del termini no vençut i es publicarà a la Seu electrònica tant la incidència tècnica com l’ampliació concreta del termini no vençut. La identificació de la persona sol·licitant es farà pels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a http://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signaturaelectronicaseu.html .

 

EMC_51_2021 bases ajuts garantia projectes inversió i circulant