Ajuts a restauració i centres estètica i bellesa afectats COVID-19

 

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8252, de data 22 d’octubre de 2020, ha sortit publicada la RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració i dels centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19.

 

Base 1 Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de les subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració i els centres d’estètica i bellesa, amb la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats davant de la situació de tancament que ha comportat la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 

Base 2 Persones beneficiàries

2.1 Poden ser persones beneficiàries d’aquestes subvencions: Els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d’un centre d’estètica i bellesa, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament

en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Als efectes d’aquestes bases s’entenen com empreses que presten activitats de restauració, els bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d’un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals.

 

Base 4 Quantia

4.1 La subvenció atorgada té el caràcter d’import màxim i s’ha de destinar a la realització de l’actuació subvencionada.

4.2 La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte.

4.3 Si el cost final efectiu de l’activitat és inferior al cost inicialment pressupostat en un 20%, s’ha de reduir, en la mateixa proporció, la quantia de l’ajut.

4.4. Si la desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l’activitat objecte de l’ajut no excedeix del 20 % no comporta la reducció de la quantia de l’ajut. Només es pot aplicar aquest percentatge si es garanteix que s’ha acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut.

 

Base 6 Procediment de sol·licitud i documentació

6.1 Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat , a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat  o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/ .

6.2 Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica -seu.html.

 

Resolució bases reguladores sub. restauració centres d’estetica i bellesa COVID-19

 

FAQS AJUTS RESTAURACIÓ I CENTRES DE BELLESA I ESTÈTICA

 

PUBLICACIO AL DOGC 27 OCTUBRE 2020

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8256, de data 27 d’octubre de 2020, ha sortit publicada la RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, i els centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19 (ref.BDNS 530049), la qual us adjuntem.

 Us recordem, que el passat 22 d’octubre, va sortir publicada RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració i dels centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19, que us adjuntem de nou.

 

Presentació de la sol·licitud.

 

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 9:00 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i fins un termini de 15 dies o fins l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2020.

 

Resolució convocatòria restauració i centres estètica i bellesa

 

Resolució de modificació bases ajust restauració,centres est.,