L’Ajuntament ha presentat les bases dels ajuts directes i  microcrèdits amb l’objectiu de mantenir i potenciar l’activitat econòmica del teixit productiu de la ciutat. Es tracta d’una de les actuacions vinculades al Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, que contempla accions en diversos àmbits.

 

 

  • Ajut en concepte de prestació única per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència del COVID-19 .

Les persones treballadores autònomes, persona física, donades d’alta com a treballadores autònomes al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA). Empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que el seu volum de facturació anual no superi els 200.000,00 euros (Per a determinar el volum de facturació anual es tindrà en compte el volum de facturació de l’últim exercici presentat) Amb domicili fiscal, i si escau, el centre de treball a Manresa, que reuneixin els següents requisits:

Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Reial Decret 463/2020,de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants.
En cas d’haver pogut continuar l’activitat una vegada entrat en vigor el decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma, hagi sofert una davallada dels ingressos per vendes d’un 75%, respecte del mateix període de l’any anterior. En el cas de persones físiques o jurídiques amb una antiguitat inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de la data d’alta d’activitat.

Import: L’ajut consistirà en una aportació única de 600,00 euros per persona beficiària.

Resolució de l’ajut: En règim de competència no competitiva , es a dir, per ordre cronològic d’entrada de sol·licituds, una vegada exhaurit el pressupost la presentació de la sol·licitud no dona cap dret a l’obtenció de l’ajut.

ENLLAÇ BASES

 

 

  • Microcrèdits

L’objectiu d’aquests microcrèdits és facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials que impulsin la creació d’empreses a Manresa i també faclitar el finançament a empreses viables abans de la situació d’afectació per la crisi del Covid-19 i que han vist perjudicada la seva activitat per aquesta crisi.

Condicions dels microcrèdits

Tipus d’interès: 0%
Carència: No es contempla (el crèdit es començarà a retornar a partir de l’1/01/2021)
Termini màxim de devolució: 4 anys.
Amortització i quotes trimestrals

ENLLAÇ BASES