Acord sobre el pressupost de la UE per al 2020: canvi climàtic i altres prioritats

 

Avui les tres institucions de la UE han arribat a un acord sobre el pressupost de la UE per al 2020. Això permetrà que la UE centri els seus recursos en les prioritats que més importen als ciutadans: el canvi climàtic, l’ocupació, els joves, la seguretat i la solidaritat dins de la UE. El pressupost del 2020 també prepararà la transició cap al proper cicle pressupostari perquè aquest serà el setè i l’últim de l’actual cicle pressupostari a llarg termini 2014-2020.

El pressupost de la UE per al 2020 manté una continuïtat pel que fa als anteriors i és l’últim amb càrrec a l’actual pressupost a llarg termini i l’últim també que ha proposat i negociat la Comissió Juncker. Aquest pressupost canalitzarà els recursos allà on hi ha les necessitats. Contribuirà a la creació d’ocupació, abordarà el canvi climàtic i estimularà les inversions a tot Europa. A més, invertirà en els joves i en la seguretat del continent. Totes aquestes prioritats es reflecteixen també en la proposta de la Comissió per al pressupost a llarg termini de la UE previst per a després del 2020. Ara hem de centrar-nos en l’aprovació d’aquest proper pressupost a llarg termini perquè puguem aportar seguretat i estabilitat als nostres beneficiaris i continuar creant europeu per a tothom», ha declarat avui el comissari europeu de Pressupost i Recursos Humans, Günther H. Oettinger.

El pressupost de la UE per al 2020 té 168.690 milions d’euros en compromisos de despesa (fons que es poden destinar a contractes durant un any determinat) i 153.570 milions d’euros en crèdits de pagament (fons que es pagaran). Aquestes són algunes de les seves partides més importants:

  • El 21 % del pressupost total es destinarà a mesures de lluita contra el canvi climàtic; per exemple, el programa LIFE sobre medi ambient i canvi climàtic rebrà 589,6 milions d’euros (+5,6 % respecte del 2019); el programa Horitzó 2020, que tradicionalment també contribueix a l’assoliment dels objectius climàtics, rebrà 13,49 milions d’euros (+8,8 % respecte del 2019); el capítol sobre energia del mecanisme «Connectar Europa», que inverteix en el desplegament a gran escala de fonts d’energia renovables, en la millora de les infraestructures de transmissió d’energia existents i en el desenvolupament de noves infraestructures, rebrà 1 280 milions d’euros (+35 % respecte del 2019); el capítol sobre els transports del mecanisme «Connectar Europa» també rebrà 2.580 milions d’euros.
  • Prop de la meitat dels fons – 83.930 milions d’euros en compromisos (+4,1 % respecte del 2019) – contribuiran a millorar la competitivitat de la nostra economia; d’aquest total, es destinaran 58 650 milions d’euros (+2,5 % respecte del 2019) a reduir les diferències econòmiques que hi ha entre els estats membres i a impulsar el creixement, la creació d’ocupació i la convergència mitjançant els fons estructurals i d’inversió europeus (fons ESI).
  • El sistema mundial de navegació per satèl·lit Galileu rebrà 1.200 milions d’euros (+74,7 % respecte del 2019) per ampliar la seva implantació en el mercat mundial fins que arribem als 1 200 milions d’usuaris a final del 2020.
  • Es destinaran 255 milions d’euros a incentius perquè les empreses europees puguin col·laborar entre elles i desenvolupar productes i tecnologia de defensa en el marc del programa europeu de desenvolupament industrial en matèria de defensa.
  • Els joves també en sortiran beneficiats gràcies a tot un seguit de programes: 2.890 milions d’euros es destinaran a educació a través del programa Erasmus+ (+3,6 % respecte del 2019); el cos europeu de solidaritat permetrà fer activitats de voluntariat o treballar en projectes en el propi país o a l’estranger gràcies a una dotació de 166,1 milions d’euros (+15,9 % respecte del 2019).
  • Els agricultors europeus rebran 58.120 milions d’euros.
  • La política de seguretat i la política de migració continuaran reben suport; per exemple, es destinaran 2.360 milions d’euros al fons d’asil, migració i integració, al fons de seguretat interior i a les agències que treballen en aquest àmbit: Europol, Agència europea de la guàrdia de costes i fronteres (Frontex), EASO, eu-LISA).

 

Pressupost de la UE per al 2020 (en milions d’euros):

CRÈDITS PER PARTIDES Pressupost 2020

(variació nominal percentual respecte del 2019)

Compromisos Pagaments
1.    Creixement intel·ligent i integrador: 83 931 (+4,1 %) 72 351 (+7,1 %)
Competitivitat per al creixement i l’ocupació 25 285 (+7,9 %) 22 308 (+8,7 %)
Cohesió econòmica, social i territorial 58 646 (+2,5 %) 50 046 (+6,4 %)
2.    Creixement sostenible: recursos naturals 59 907 (+0,4 %) 57 904 (+0,9 %)
Despeses i ajudes directes relatives al mercat 43 410 (+0,5 %) 43 380 (+0,6 %)
3.    Seguretat i ciutadania 3 729 (-1,5 %) 3 685 (+4,5 %)
4.    Una Europa global 10 262 (-9,3 %) 8 929 (-4,6 %)
5.    Administració 10 272 (+3,3 %) 10 275 (+3,3 %)
Altres instruments especials 588 (-32,5 %) 419 (-40,6 %)
Total crèdits 168 689 (+1,5 %) 153 566 (+3,4 %)

L’acord es basa en la premissa que el Regne Unit, un cop hagi marxat de la Unió Europea a tot tardar el 31 de gener del 2020, continuarà contribuint a l’execució del pressupost de la UE fins a final del 2020 com si fos un estat membre.

 

Rerefons

Habitualment, la Comissió Europea presenta un projecte de pressupost de la UE per a l’any següent a final de la primavera. Aquest any la Comissió va presentar la seva proposta inicial el 5 de juny del 2019.

Sobre aquesta base, el Parlament Europeu i el Consell adopten les seves posicions respectives. Aquest any el Consell va adoptar formalment la seva posició el 3 de setembre del 2019 i el Parlament Europeu la seva en el ple del 23 d’octubre del 2019.

Les diferències entre les posicions del Parlament Europeu i del Consell són objecte d’un procés de negociació anomenat «procediment de conciliació». Aquest any el període de conciliació de vint-i-un dies s’ha allargat del 29 d’octubre al 18 de novembre.

Les negociacions es duen a terme en un comitè de conciliació que es convoca especialment per a l’ocasió, al qual Parlament i Consell envien vint-i-vuit representants cadascun. Per part del Parlament Europeu, les negociacions han estat dirigides pel Johan Van Overtveldt, president de la comissió de pressuposts, Monika Hohlmeier i Eider Gardiazábal Rubial, ponents del pressupost del 2020. Per part del Consell, el negociador en cap Kimmo Tiilikainen, secretari d’estat del ministeri d’Hisenda Finlàndia, país que ostenta actualment la presidència rotatòria del Consell. La Comissió Europea hi té un paper important d’intermediari imparcial i és representada pel comissari responsable del pressupost, Günther H. Oettinger, amb el suport d’experts de la Direcció General de Pressupost.

Aquest any les negociacions del pressupost del 2020 van tenir lloc alhora que les negociacions del proper pressupost a llarg termini de la UE per al període 2021-2027 i es van engegar un cop la Comissió va presentar el 2 de maig del 2018 una proposta de pressupost just, equilibrat i modern per complir les prioritats d’Europa d’acord amb les prioritats establertes pel president Juncker en el seu discurs sobre l’estat de la Unió i amb la decisió presa pels líders de la UE a Bratislava el 2016 i a Roma el 2017. Aquesta proposta de pressupost a llarg termini ha estat seguida de propostes legislatives sobre els trenta-tres programes sectorials que formen part del futur pressupost a llarg termini, inclòs el relatiu a la política de cohesió. D’ençà d’aleshores, la Comissió ha treballat braç a braç amb les presidències rotatòries del Consell i en estreta col·laboració amb el Parlament Europeu per tirar endavant les negociacions amb vista a un acord. La Comissió està convençuda del fet que és fonamental atènyer un acord com més aviat millor en benefici dels centenars de milers d’estudiants, agricultors i investigadors de tot Europa i de tothom que es beneficia del pressupost de la UE.

Properes etapes

Per rubricar el compromís a què hem arribat avui, ara el Parlament Europeu i el Consell disposen d’un termini de catorze dies per aprovar-lo oficialment.

Més informació

Pressupost de la UE per al 2020: la Comissió centra la seva proposta en l’ocupació, el creixement i la seguretat (5 de juny del 2019)

Projecte de pressupost de la UE per al 2020 – Preguntes i respostes (5 de juny del 2019)

Pressupost de la UE per al 2021-2027: l’hora de la veritat (9 d’octubre del 2019)

Proposta de la Comissió per al proper pressupost a llarg termini de la UE

Un cop d’ull al pressupost de la UE

*Actualització a les 11.42 del 19 de novembre del 2019 arrodonint les xifres.