Acord sobre el pla de recuperació econòmica i el pressupost de la UE (2021-2027)

 

El 21 de juliol el Consell Europeu ha arribat a un acord sobre el Marc Financer Pluriennal (MFP 2021-2027) i el pla de recuperació econòmica per a la sortida de la crisi provocada per la COVID-19.  

Recordem que el Consell Europeu el formen els caps d’Estat o de Govern dels 27 estats membres de la UE, el seu president, Charles Michel i la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula von der Leyen. El Consell Europeu defineix les orientacions i prioritats polítiques generals de la UE.  

Es tracta d’un paquet ambiciós i exhaustiu que reuneix el clàssic MFP juntament amb mesures extraordinàries de recuperació destinades a fer front als efectes d’una crisi sense precedents, atenent a l’interès superior de la UE. 

Els elements principals de l’acord són aquests:  

  • L’import global del Marc Financer Pluriennal (2021-2027) o pressupost europeu a llarg termini és de 1.074.300.000.000€, un import inferior en uns 25.000.000.000€ al proposat per la Comissió Europea al maig de 2020. Aquest import és també inferior al Marc Financer Pluriennal (2014-2020), actualment en vigor, que ascendeix a 1.093.200.000.000€.  
  • Es manté en 750.000.000.000 € el volum del nou instrument «la UE de la propera generació» o Next Generation EU,  instrument que ha de permetre a la Comissió Europea endeutar-se en els mercats financers per aconseguir aquests recursos. Un cop obtinguts es canalitzaran segons el previst en els respectius fons i programes de finançament del MFP i per mitjà de préstecs back-to-back. 
  • Tanmateix, si sumem els 750.000.000.000€ del Next Generation UE i els 1.074.300.000.000€ del pressupost europeu a llarg termini, el resultat (1.824.300.000.000€) és la xifra més alta a la que la UE s’ha compromès a invertir en la seva història 
  • El reemborsament dels 750.000.000.000€ del Next Generation UE que es demanarien als mercats començaria al 2026.  
  • La Unió utilitzarà els emprèstits contrets en els mercats de capitals amb l’única finalitat de fer front a les conseqüències de la crisi de la COVID-19Aquests 750.000.000.000€ podran utilitzar-se per concedir préstecs per un import màxim de 360.000 milions d’euros i per a sufragar despeses via subvencions per un import màxim de 390.000 milions d’euros. 

 

Més informació sobre l’ acord UE

 

Conclusions Finals Reunió Consell Europeu – Document