Acord de Comerç i Cooperació entre la Unió Europea i el Regne Unit:

 

El projecte d’acord de Comerç i Cooperació consta de tres pilars principals:

 

Un Acord de Lliure Comerç: una nova associació econòmica i social amb el Regne Unit

  • L’Acord abasta no només el comerç de béns i serveis, sinó també una àmplia gamma d’àmbits d’interès per a la Unió Europea, com la inversió, la competència, els ajuts estatals, la transparència fiscal, el transport aeri i per carretera, l’energia i la sostenibilitat, la pesca, la protecció de dades i la coordinació de la seguretat social.

 

  • En ell s’estableix l’exempció d’aranzels i contingents per a totes les mercaderies que compleixin les normes d’origen adequades.

 

  • Les dues parts s’han compromès a garantir condicions de competència equitatives mantenint alts nivells de protecció en àmbits com la defensa de l’entorn, la lluita contra el canvi climàtic i la tarifació de l’carboni, els drets socials i laborals, la transparència fiscal i les ajudes estatals , amb una aplicació efectiva a nivell nacional, un mecanisme vinculant de solució de diferències i la possibilitat que les dues parts adoptin mesures correctores

 

  • La Unió Europea i el Regne Unit han acordat un nou marc per a la gestió conjunta de les poblacions de peixos en aigües de la Unió i del Regne Unit. El Regne Unit podrà seguir desenvolupant les activitats de pesca britàniques, mentre que les activitats i els mitjans de subsistència de les comunitats pesqueres europees quedaran salvaguardades, i es preservaran els recursos naturals.

 

  • Pel que fa a el transport, l’Acord preveu una connectivitat contínua i sostenible en els sectors aeri, per carretera, ferroviari i marítim, si bé l’accés a l’mercat se situa per sota del que ofereix el mercat únic. S’inclouen disposicions per garantir que la competència entre els operadors de la Unió Europea i del Regne Unit es desenvolupi en igualtat de condicions, de manera que no es menyscaben els drets dels passatgers, els drets dels treballadors ni la seguretat de l’transport.

 

  • En l’àmbit de l’energia, l’Acord ofereix un nou model per al comerç i la interconnectivitat, amb garanties per a una competència oberta i lleial, incloses les normes de seguretat per a l’energia en alta mar i la producció d’energies renovables.

 

  • Pel que fa a la coordinació de la seguretat social, l’Acord aspira a garantir un conjunt de drets als ciutadans de la Unió Europea i als nacionals del Regne Unit. Es tracta dels ciutadans de la Unió que treballen al Regne Unit, o que viatgen o es traslladen a aquest país, i els nacionals britànics que treballen, viatgen o es traslladen a la Unió Europea a partir de l’1 de gener de 2021.

 

  • Finalment, l’acord permet que el Regne Unit segueixi participant en diversos programes emblemàtics de la Unió Europea durant el període 2021-2027 (a reserva d’una contribució financera del Regne Unit a el pressupost de la Unió), com Horitzó Europa.

Més informació sobre l' Acord UE-UK pel BREXIT