La plataforma d’entitats que demana una rebaixa de l’IBI a la ciutat de Manresa participarà avui al ple municipal per conèixer quina és la posició dels diferents grups polítics en relació a les seves peticions. Un representant de la plataforma, Jordi Carreras, intervindrà en els dictàmens dels punts 4.1.1. i 4.1.2. en què es debatran les ordenances fiscals i el pressupost de l’Ajuntament de Manresa per al 2015.

La plataforma exposarà als diferents grups polítics del consistori les següents peticions:

1.- Abaixar per a l’any 2015 un 5%, i posteriorment un 5% anual, la quantitat total recaptada en concepte d’IBI, aplicant aquesta reducció de manera lineal a tots els rebuts. Aquesta progressiva reducció de la recaptació caldria mantenir-la fins a equiparar la recaptació total per IBI a la recaptació del 2007 corregida amb:

×         La incorporació de les noves altes produïdes a partir del 2007.

×         L’increment mitjà de les pensions i l’impacte de l’IVA acumulats.

Aquesta reducció dels ingressos per IBI cal reflectir-la en les bases pressupostàries per a l’exercici 2015.

2.- Eliminar l’aplicació de l’IPC de forma automàtica com a justificació d’augment anual de la quantitat a recaptar per l’IBI, atenent la diferència actual envers els valors de mercat.

3.-  Amb posterioritat a l’aplicació dels coeficients de rebaixa del 27% del 2014 i del suposat 29% del 2015 als valors cadastrals, procedir a l’ajust fi d’aquells casos en què els valors cadastrals quedin per sobre del 50% del valor real de mercat. Per tal d’assolir aquest ajust sol·licitem que el gener del 2015 es constitueixi la comissió mixta formada per la Gerència del Cadastre, l’Ajuntament i les entitats de la Plataforma per a la rebaixa de l’IBI de Manresa.

4.- Que la tarifació social de Manresa referida a l’IBI es faci d’acord amb el llindar de la pobresa que determina  l’UNICEF. Per exemple, a Manresa suposaria per a l’any 2014 i per a una persona,  passar a considerar el llindar de la pobresa uns ingressos aproximats de 868 €/mes en lloc dels 645 €/mes actuals.