El Bages té un teixit empresarial fortament internacionalitzat, tal com es desprèn de l’informe “Creixement econòmic i activitat empresarial del Bages” impulsat per la Cambra de Comerç de Manresa i l’Ajuntament de Manresa. La darrera edició de l’estudi analitza el període 2017-2021 i mostra com, l’any 2021, un 11,9% de les empreses del territori tenia activitat exportadora, un percentatge que supera la mitjana catalana, que es va situar en l’11,1%. La comarca se situa, per cinquè any consecutiu, per sobre del 10% en percentatge d’empreses exportadores.

Si ens fixem només en el sector industrial, la proporció d’empreses del Bages que exporten arriba fins al 28,7%, superant també la mitjana catalana d’aquest sector, que és del 28,5%. A més, hi ha alguns sectors que destaquen especialment com són el material de transport (67%), la indústria química (52%), les indústries extractives no energètiques (41%), el tèxtil, cuir i confecció (37%), la indústria alimentària (36%), el paper i arts gràfiques (29%) i la metal·lúrgia, maquinària i material elèctric (25%).

Recuperació post-Covid parcial
L’estudi analitza tres grans variables que són el nombre d’empreses, l’ocupació i el Valor Afegit Brut (VAB) generat i, com en edicions anteriors, calcula que el pes de l’economia del Bages en relació a la del conjunt de Catalunya se situa al voltant del 2%. L’any 2021 a la comarca hi havia 10.822 empreses, 55.932 persones ocupades i es van generar 2.883,4 milions d’euros de VAB. Totes tres dades suposen una millora respecte l’any 2020 però si es pren de partida l’any 2017 es constata que l’evolució de l’economia del Bages no és tan bona com la del conjunt de Catalunya, ja que el nombre d’empreses i l’ocupació augmenten a un ritme menor i la productivitat cau més, el que provoca que el VAB experimenti una davallada del 2,34% durant aquest període, mentre que a Catalunya només ho fa en el 0,59%. Això es tradueix en què el pes de la riquesa generada pel sector privat del Bages sobre el conjunt de Catalunya passi de l’1,79 del 2017 a l’1,67 del 2021.

La recuperació post-Covid entre els anys 2020 i 2021 es produeix, sobretot, a partir de l’increment de la productivitat, que augmenta en un 3,3%, i de la mida de les empreses, que creix un 2,3%. En una perspectiva a més llarg termini, des de 2017, el resultat és d’una caiguda més accentuada al Bages que al conjunt de Catalunya. La dinàmica al Bages es caracteritza per un menor creixement de la dimensió empresarial, un menor augment del nombre d’empreses i una caiguda més gran de la productivitat. Per sectors productius, entre 2017 i 2021 el VAB de tots ells evoluciona de manera més negativa al Bages que al conjunt de Catalunya excepte a la indústria.

Menys endeutament
Un punt a destacar, i que té importància en la manera com les empreses han pogut fer front a la situació provocada per la Covid-19, és la reducció de l’endeutament que s’ha produit durant els darrers anys, passant d’una taxa del 61% el 2008 al 47,7 del 2021.

Un altre dels elements que l’estudi posa de manifest és la forta concentració de l’activitat productiva dels sectors d’activitat industrial i algun dels de l’activitat de serveis. Destaquen els sectors de l’energia, gas, aigua i reciclatge, on les cinc primeres empreses generen el 82% del VAB sectorial, el material de transport (77,6%), i la indústria del paper i arts gràfiques (68%). Si ens fixem en la concentració de l’ocupació, veiem com en tots els sectors industrials, llevat de la indústria tèxtil, cuir i confecció i la metal·lúrgia, maquinària i material elèctric, la concentració supera la mitjana del Bages, que és del 27,6%.

Sobre l’estudi
L’estudi “Creixement econòmic i activitat empresarial del Bages” analitza anualment l’evolució de l’economia de la comarca a partir de dades tancades i presentades per les empreses, de manera que ofereix una fotografia molt exacta de la situació del territori en termes econòmics. La primera edició de l’estudi va fer-se l’any 2008 i la d’enguany arriba fins l’any 2021.

Accediu a l’estudi clicant aquí.