L’economia del Bages va acusar més que la del conjunt de Catalunya la crisi de la Covid-19, segons mostra l’informe “Creixement econòmic i activitat empresarial al Bages 2016-2020”, impulsat per la Cambra de Comerç i l’Ajuntament de Manresa, i que en l’edició d’enguany presenta dades fins l’any 2020 i en algun àmbit avança el que ha passat en els anys posteriors. Així l’economia bagenca continua tenint un pes al voltant del 2% en l’economia catalana: representa el 2,06% del nombre d’empreses, l’1,95% de l’ocupació i l’1,74% del Valor Afegit Brut (VAB) generat pel sector empresarial.

L’estudi posa de manifest que l’any 2020 es trenca l’etapa de creixement continuat que s’havia iniciat l’any 2014, de manera que el nombre d’empreses cau un 2,32%, l’ocupació un 4,08% i el Valor Afegit Brut un 14,72%. Aquesta caiguda tan acusada del VAB es deu principalment a la baixada de la productivitat, que es redueix en un 11% respecte l’any anterior. Malgrat que tots els sectors mostren una dinàmica negativa, la indústria del Bages obté millors resultats que la mitjana catalana.

Més empreses exportadores

Una de les dades més positives de l’estudi és l’increment de les empreses exportadores, que va passar del 10,2% el 2019 al 12,1% el 2020. Això suposa que per quart any consecutiu el nombre d’empreses exportadores supera el 10% i, en aquest cas, se situa per sobre de la mitjana de Catalunya (10,6%). Si ens fixem només en el sector industrial, el percentatge arriba fins al 28,2%, també per sobre del conjunt del sector industrial de Catalunya (27,7%). Per sectors, destaquen el material de transport, la indústria química, les indústries extractives no energètiques, el tèxtil, cuir i confecció, la indústria alimentària, el paper i arts gràfiques, la metal·lúrgia, maquinària (71,4%, 53,6%, 38,9%, 37,0%, 32,3%, 25,8% i 24,52% d’empreses exportadores, respectivament).

Bona situació davant la crisi

Malgrat les dades negatives, l’estudi mostra com en termes generals les empreses del Bages tenen una situació financera estable i estructurada per afrontar la crisi gràcies a la reducció de l’endeutament experimentada durant els darrers anys.

Un altre dels elements que l’estudi posa de manifest és la forta concentració de l’activitat productiva dels sectors d’activitat industrial i algun dels de l’activitat de serveis. Destaca el del material de transport, en què les cinc primeres empreses representen el 66,8% del VAB de tot el sector. Aquesta concentració afecta també a l’ocupació. En el cas de la indústria, en tots els sectors excepte la metal·lúrgia, maquinària i material elèctric hi ha una concentració de l’ocupació per sobre de la mitjana del Bages, que és del 26,6%. Destaquen especialment les indústries extractives no energètiques amb una concentració de l’ocupació del 74,5%.

Sobre l’estudi

L’estudi “Creixement econòmic i activitat empresarial del Bages” analitza anualment l’evolució de l’economia de la comarca a partir de dades tancades i presentades per les empreses, de manera que ofereix una fotografia molt exacta de la situació del territori en termes econòmics. La primera edició de l’estudi va fer-se l’any 2008 i la d’enguany arriba fins l’any 2020.

Consulteu l’estudi aquí