D’acord amb els articles 14 i 18 del Decret 85/2023, de 2 de maig, sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i la constitució dels òrgans de govern del Consell General de les Cambres de Catalunya, s’informa:

1. Exposició
Durant els dies 8 i 9 de juny, i en horari d’oficina, les persones que hagin presentat candidatura per a ser elegible per sufragi d’electors/es o organitzacions empresarials podran examinar les candidatures presentades.

2. Al·legacions i esmenes
Fins el dimarts 13 de juny, a les 14 hores, les persones candidates podran presentar al·legacions en relació a les candidatures presentades. Dites al·legacions es podran presentar, en format electrònic, amb escrit adreçat a jgraciac@cambramanresa.org.
De les al·legacions presentades i/o de les irregularitats detectades es donarà vista als candidats/es per a que fins a les 14 hores del dijous 15 de juny al·leguin el que considerin pertinent i/o esmenin els defectes en la documentació presentada.