Projectes Tractors de Competitivitat i Sostenibilitat Industrial

 

El Fòrum ADR va organitzar el 17 de març una jornada tècnica per explicar els Projectes Tractors de Competitivitat i Sostenibilitat Industrial de el Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència. Les explicacions es van realitzar per responsables de la Direcció General d’Indústria i de la PIME pertanyent a la Secretaria General d’Indústria i de la PIME de l’Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

 

Els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica, coneguts habitualment amb l’acrònim de PERTE, són projectes de caràcter estratègic amb gran capacitat d’arrossegament per al creixement econòmic, l’ocupació i la competitivitat de l’economia espanyola, amb un alt component de col·laboració públic privada i transversals a les diferents administracions.

 

Els PERTE són una nova figura, amb vocació de permanència, concebuda com un mecanisme d’impuls i coordinació de projectes molt prioritaris, especialment complexos o en què hi hagi un clar fallida de mercat, externalitats importants o una insuficient iniciativa o capacitat d’inversió per part de el sector privat. El seu objectiu és contribuir a una gestió àgil i eficient dels fons i reforçar aquells projectes que contribueixin clarament a la transformació de l’economia espanyola.

 

La mida i el nombre d’actors potencialment implicats en els PERTE recomana definir una governança singular que permeti als diferents actors participar en la presa de decisions amb la transparència i la rendició de comptes que exigeix ​​el sector públic. Així mateix, totes les entitats interessades hauran de subscriure una sèrie de normes comunes per a la seva acreditació en el nou Registre Estatal d’Entitats interessades en els PERTE.