Programa TIC Cámaras

Suport a la Incorporació de les TIC a les Pimes

 

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis de Manresa informa de la Convocatòria Pública d’ajudes per al desenvolupament de plans de suport a la incorporació de TIC en el marc del Programa TIC Cámaras cofinançat en un 50% pel Fondo Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

 

Primer. – Beneficiaris.

Pimes, micropimes i persones inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, de la demarcació territorial de la Cambra de comerç de Manresa que es trobin donades d’alta en el Cens del IAE.

 

Segon. – Objecte.

L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajudes a les empreses de la demarcació de la Cambra de Comerç de Manresa al Programa TIC Cámaras, mitjançant la posada a la seva disposició dels serveis de Diagnòstic Assistit de TIC i Implantació. Aquesta actuació té com a objectiu principal impulsar la incorporació sistemàtica de les TIC a l’activitat habitual de les pimes, com a eines competitives claus en la seva estratègia, així com maximitzar les oportunitats que ofereixen per millorar la seva productivitat i competitivitat.

 

Tercer. – Convocatòria.

El text complet d’aquesta convocatòria està a la disposició de les empreses a la seu de la Cambra de Manresa. A més, pot consultar-se a través de la web ww.cambramanresa.cat

En aquesta adreça podrà descarregar-se, juntament amb la convocatòria, la Sol·licitud de Participació.

 

Cambra. – Quantia.

El pressupost màxim d’execució del Programa en el marc d’aquesta convocatòria és de 38.451,52 € , que s’emmarquen al “Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya FEDER 2014-2020”.

El cost màxim per empresa en la Fase I de Diagnòstic serà d’1.200 € i serà cofinançat per FEDER i la Cambra de Comerç de Manresa , per la qual cosa aquest servei serà gratuït per a les empreses participants.

La quantia màxima, per empresa, de les ajudes a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria és de:

– Fase II d’Ajudes: Cost màxim elegible: 7.000 € (IVA no inclòs), prefinançat íntegrament per l’empresa beneficiària i cofinançat al 50%-40% per FEDER, essent per tant la quantia màxima d’ajuda per empresa de 2.800 €.

 

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini per a la presentació de sol·licituds s’obre una vegada transcorreguts 10 dies hàbils des de l’endemà a la publicació de la convocatòria i finalitza el dia 30 de novembre de 2018 a les 13.00 hores (o fins a esgotar pressupost

 

MANRESAm Convocatoria ayudas TICCámaras 2018

 

MANRESA Anexo I. Descripción TICCámaras

 

MANRESA Anexo II. Solicitud participación empresas

 

MANRESA Anexo III. Declaración responsable empresa solicitante

 

MANRESA Anexo IV. Convenio DECA empresa TICCámaras

 

MANRESA Anexo V. Condiciones Participación y Tipología y justificación de Gastos Elegibles

 

 

 

Programa finançat amb Fons Europeus FEDER

 

Una manera de fer Europa

 

 

EMPRESES INCLOSES EN EL PROGRAMA TIC CAMARAS 

 

  • INIGEST EMPRESARIAL SL

 

  • JORDI FRANQUESA AMADOR

 

  • MARTA TIÑENA BUENO

 

  • UNIHABIT