Ajuts àmbits del comerç , dels serveis, l’ artesania i la moda.

 

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7150, de data 28 de juny de 2016, surt publicada la RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda per a l’any 2016, i s’obre la convocatòria corresponent.

 

Base 1. Objecte:

L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament de les subvencions en l’àmbit del comerç al detall, dels serveis, l’artesania i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l’artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors.

 

Base 2. Persones o entitats beneficiàries:

Poden ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts:

a)     Les empreses individuals, associades o agrupades de comerç, serveis, artesania i moda, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.

b)     Entitats de comerç, serveis, artesania i moda: associacions, gremis, federacions i agrupacions.

 

Annex. Programes:

Programa 1: Competitivitat de l’empresa de comerç i serveis a través de les entitats.

Programa 2: Afavoriment de la continuïtat dels locals comercials.

Programa 3: Implementació d’eines d’innovació tecnològica.

Programa 4: Participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals del comerç i els serveis a Catalunya.

Programa 5: Comercialització de l’artesania.

Programa 6: Internacionalització de la moda.

 

Article 3. Sol·licituds i termini de presentació:

3.1. El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 4 de juliol de 2016 i finalitza el dia 26 de juliol de 2016.

 

Base 6. Sol·licituds i documentació:

6.1. Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresaweb.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.cat) o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresaiocupacio.gencat.cat).

6.2. Les sol·licituds es presentaran preferentment per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresaweb.gencat.cat).

La presentació de les sol·licituds també es pot realitzar d’acord amb els supòsits que preveu l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 38.4, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

 

Resolució bases subvencions àmbit de comerç, serveis, artesania i moda 2016