La
Cambra

Xarxes Camerals

La Cambra forma part de diferents organismes, tant nacionals com internacionals, que agrupen les diferents cambres de comerç, institucions i associacions per tal de defensar els interessos de les empreses.

Consell General de Cambres de Catalunya
www.cambrescat.es

Consejo Superior de Cámaras
www.camaras.org

Internacional Chamber of Commerce
www.iccwbo.org

Eurochambres
www.eurochambres.be

Asamblea de Cámaras de Comercio del Mediterraneo
www.ascame.org

Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio
www.aico.org