CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS DE MANRESA

 ELECCIONS

PER A LA RENOVACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ: EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL CENS ELECTORAL I PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS ELECTORAL DE LES ORGANITZACIONS EMPRESARIALS

 

      1. Obertura del procés electoral.

 Per Ordre ITC/1074/2021, de 30  de setembre, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, d’acord amb el que estableix l’article 18.1 de la Llei 4/2014, de 1 d’abril, ha declarat obert el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació a partir del dia 7 d’octubre de 2021 fins a 15 de novembre de 2023

 

  1. Exposició pública del cens.

En compliment de l’apartat segon de l’esmentada Ordre Ministerial, de l’article 24.2 del Reglament general de les Cambres (R.D. 669/2015), es posa en coneixement de les persones naturals i jurídiques que exerceixen activitats comercials, industrials, i de serveis i que compten amb establiments, delegacions o agències en l’àmbit territorial de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Manresa, que el Cens electoral romandrà exposat al públic a la seu corporativa durant els horaris que s’indiquen més endavant, durant un termini de vint dies naturals, a partir del dia 22 d’octubre i fins al dia 11 de novembre de 2021, ambdós inclosos, on podran ser consultats els dies laborables de dilluns a divendres.

Igualment, el cens romandrà exposat durant en el web corporatiu de la Cambra de Comerç de Manresa.

 

  1. Reclamacions

 Durant aquest tràmit d’exposició pública, les persones físiques i jurídiques que siguin donades d’alta com a subjectes passius de l’Impost d’Activitats Econòmiques per raó de l’exercici d’una activitat comercial, industrial o de serveis entre l’1 de gener i el 11 de novembre de 2021, poden demanar la seva inclusió en el Cens electoral de la Cambra, atès que aquest Cens és l’últim revisat amb referència 1 de gener de 2021.

Les reclamacions sobre qualsevol inclusió, omissió o errada en els grups i categories corresponents del Cens exposat al públic poden presentar-se a partir del dia 14 d’octubre fins al dia 25 de novembre de 2021, a la Secretaria de la Cambra.

 

  1. Lloc i horari d’exposició del cens electoral.

Seu Corporativa:

Muralla del Carme, núms. 17-23, 2ona Planta (Edifici Can Jorba)

08241 – Manresa

Horari: Dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores

Podeu consultar el cens electoral en el següent ellaç:www.cambramanresa.cat/cens-empreses/